หลังจาก 1 ปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าและทีม ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ในโรงพยาบาล การสร้างทีม การสร้างผู้นำเบาหวานชุมชน การคัดกรองหาผูป่วยเบาหวาน การหากลุ่มผู้ป่วยที่เสี่ยงไปแล้ว เสร็จไปหนึ่งขั้น ตอนนี้ที่ข้าพเจ้าและทีมงานกำลังดำเนินการต่อไป คือ จะทำอย่างไรในกลุ่มผู้ที่เสี่ยงจะไม่เป็นโรคซึ่งทำยากมากๆ ขณะนี้ PLanที่เราจะทำ คือ การสร้างความเข้มแข็งให้PCU และทีมงานในชุมชน  รวมถึงทีมในโรงพยาบาล เพราะเขาจะเป็นกำลังหลักในการส่งเสริมป้องกัน โดยการจัดทำการอบรม ที่ชื่อว่า Modern trend for diabetes educator and DM prevention ที่โรงพยาบาลเขมราฐ จะจัดประมาณ ปลายเดือน กพ. โดยจะเชิญวิทยาการระดับประเทศมาที่โรงพยาบาล ใครสนใจติดต่อสอบถามได้สมัครได้ครับ

สิ่งที่ 2 ที่จะกำลังทำ คือประกวดศูนย์สุขภาพชุมชน ที่มีผลงานดีเด่นในการดูแล โดยเลียนแบบจากการประกวดของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และพัฒนาให้เกิดความคิดใหม่ ในชุมชน ซึ่งได้ผลเกินคาด

ถ้าได้ตามความคาดหวังที่ตั้งไว้ การดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยทีมในชุมชน โดยมีPCU เป็นผู้นำ (โดยเฉพาะ การส่งเสริมป้องกันโรคเบาหวาน)  แล้วประสบความสำเร็จ ย่อมเกิดชุมชนเบาหวานที่เข้มแข็ง ต่อไป และประสานงานกับทีมงานของโรงพยาบาล การดูแลลผู้ป่วยเบาหวานย่อมได้ผลเกินคาด