การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบครบมิติสุขภาพ

การดำเนินงาน เพื่อผู้ป่วยเบาหวาน
การดำเนินโครงการการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน แบบครบมิติสุขภาพ  พค 47 - ปัจจุบัน
                ทางทีมงานได้ดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
 

เตรียมการ

                  
1.       จัดตั้งทีมงานเบาหวานโรงพยาบาลเขมราฐ ( DM CAPE TEAM )
2.       จัดตั้งคลินิกพิเศษเบาหวาน  ( DM CLINIC)
3.       อบรมทีมงานเบาหวาน โรงพยาบาลเขมราฐ
4.       อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทีมงานเบาหวานชุมชน
5.       จัดทำข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยเบาหวาน
6.       จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลเขมราฐ


 

Primary Prevention

-         จัดทีมงานเบาหวานชุมชน ออกให้ความรู้แก่ประชาชน ในชุมชน เดือนละ 1-2 ครั้ง
-         ทำโครงการปัจจัยเสี่ยง คัดกรองสุขภาพโดยเฉพาะผู้ทีมีอายุมากกว่า 40 ปี   100 %
-         ประสานงานกับ PCU : Health promotion   โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง                ได้แก่ การออกกำลังกาย         รับประทานอาหารสุขภาพ

Secondary   prevention

                            EARLY DETECTION ผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อลด complication
 -         จัดตั้ง DM clinic เป็นลักษณะ One stop service  เพื่อดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมเพื่อดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะ
  -         จัดตั้ง DM clinic ขึ้นในศูนย์สุขภาพชุมชน
  -         โครงการให้ความรู้เบาหวาน แก่ผู้ป่วย
  -         จัดตั้งคลินิกดูแลผู้ป่วยเฉพาะด้าน : คลินิกโภชนาการ/คลินิกดูแลเท้า , คลินิกยาเบาหวาน อย่างง่าย ๆ
 -          พัฒนาระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 -         นำยาที่ดีขึ้นมาใช้ในโรงพยาบาลชุมชน
 -         จัดค่ายอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเอง
ของผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อสร้างผู้นำเบาหวานชุมชน   


 

Tertiary  prevention

                                               
    - พัฒนาระบบการดูแลใน DM clinic ให้ทันสมัยขึ้น
    - พัฒนาระบบส่งต่อ refer

   - ให้ความรู้ เฉพาะโรคแทรกซ้อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM Khemaratความเห็น (1)

อดิศร
IP: xxx.26.109.231
เขียนเมื่อ 

สนใจเรื่อง one stop service ของ DM clinic และคลินิกดูแลผู้ป่วยเฉพาะด้าน : คลินิกโภชนาการ/คลินิกดูแลเท้า , คลินิกยาเบาหวาน อย่างง่าย ๆ ครับ

ขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อมาพัฒนางานได้มั๊ยครับ

จาก นพ.อดิศร ศิริสรรหิรัญ รพ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์