มหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

 ที่ประชุมคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งสุดท้าย ประจำปี ๒๕๔๘ ยืนยันจะนำเสนอ "สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น" เพื่อยืนยัน "มุ่งสู่มหาวิทยาลัย แห่งการวิจัย" เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยชัดเจน จะได้มีการ "สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อ ลปรร ให้ผู้บริหารได้ร่วมกำหนดแนวทางที่เป็นรูปธรรม" โดย รองอธิการฝ่ายแผนและพัฒนา ผศ.ดร.อารมย์ จะได้นัดหมายให้ "กำหนดแนวทางร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๙" ส่วนสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 ข้อมูลที่น่าศึกษาล่าสุด อ่านได้จาก  "บันทึกของศาตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช:มหาวิทยาลัยวิจัย : จุฬา(๑) "

JJ