การจัดการความรู้ในสถานศึกษา

 เอกสารที่สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา วัดไร่ขิง ได้จัดทำ เป็นเอกสารที่ เกี่ยวกับ "การจัดการความรู้ ในสถานศึกษา "  เอกสารประกอบด้วย

 ๑.การจัดการความรู้

 ๒.การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 ๓.การจัดความรู้สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

 ๔.Tacit Knowledge

 ลองศึกษาดูครับ หรือ จะเข้าไปสัมผัสที่ www.idea.ac.th

JJ