หลังจากที่เพื่อนๆ ได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  เรื่อง เครื่องจักสาน แล้ว  ในบล็อกนี้ขอเชิญชวนให้เพื่อนนักเรียนหรือผู้สนใจทุกท่านมาบอกเล่าถึงความรู้ที่ได้รับจากการไปศึกษาหรือสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอในเรื่องต่อไปนี้ 
    1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ
    2.ท่านควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
    3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานให้ประสบผลสำเร็จ คือ
    4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่เพื่อนศึกษา ตามความคิดจินตนาการของเพื่อน คือ
    5.ถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา ท่านจะมีวิธีการพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร
    6.ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการทำเครื่องจักสาน
   *ในการแสดงความคิดเห็นกรุณาใช้คำที่สุภาพ* ขอบคุณค่ะ