เครื่องจักสาน

เครื่องจักสานอุทัย

หลังจากที่เพื่อนๆ ได้จัดทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี  เรื่อง เครื่องจักสาน แล้ว  ในบล็อกนี้ขอเชิญชวนให้เพื่อนนักเรียนหรือผู้สนใจทุกท่านมาบอกเล่าถึงความรู้ที่ได้รับจากการไปศึกษาหรือสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมานำเสนอในเรื่องต่อไปนี้ 
    1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  คือ
    2.ท่านควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
    3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้านที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานให้ประสบผลสำเร็จ คือ
    4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่เพื่อนศึกษา ตามความคิดจินตนาการของเพื่อน คือ
    5.ถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา ท่านจะมีวิธีการพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร
    6.ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการทำเครื่องจักสาน
   *ในการแสดงความคิดเห็นกรุณาใช้คำที่สุภาพ* ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครื่องจักสานอุทัยความเห็น (14)

ภารดี สุพลจิตต์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

การจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน

นางสาวภารดี สุพลจิตต์
IP: xxx.24.5.148
เขียนเมื่อ 
ข้อคิดที่ได้คือ  ทำให้เรามีความพยายาม  รู้จักนำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาทำให้มีคุณค่ามากขึ้นและยังส่งผลให้เรามีคุณธรรมในการรู้จักพึ่งตนเองไม่ดูถูกในอาชีพของตน  ปัจจุบันได้มีการจักสานโดยใช้แรงงานจากคนซึ่งค่อนข้างที่จะได้ผลิตภัณฑ์น้อยกว่าความต้องการของตลาดถึงแม้จะมีความปราณีตอยู่ในตัว ฉะนั้นจากความคิดของดิฉันคิดว่าน่าจะทำเทคโนโลยีประยุกต์ขึ้นมาใช้อย่างเช่น  น่าจะมีผู้ที่สามารถประดิษฐ์เครื่องมือจักสานที่ช่วยผ่อนแรงเพื่อให้คุณภาพของสินค้าได้มาตรฐานและดีขึ้นและเป็นการลดแรงงาน  ถ้าวันหนึ่งดิฉันได้เป็นเจ้าของกิจการดิฉันจะเริ่มศึกษาความต้องการของตลาด  และศึกษาดูงานและนำมาประยุกต์ใช้กับผลิกภัณฑ์  ข้อคิดสามารถทำให้เรารู้การเลือกไม้ไผ่  ความยากง่ายกว่าจะได้ออกมาเป็นรูปผลิตภัณฑ์
นายฉัตรติยะ พรายอินทร์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

จัดทำโดย

นายฉัตรติยะ พรายอินทร์ ม.6/3 เลขที่ 5

นายวสันต์ วิเลปะนะ  ม.6/3 เลขที่ 7

การจัดการความรู้ ที่ได้จากการทำโครงงานเว็บไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ

1.1 ความพยายามในการทำงานเพื่องานที่ทำออกมาจะมีคุณภาพดี

1.2ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้รูปแบบของผลงานออกมามีจุดดึงดูดลูกค้า

1.3ความซื่อสัตย์เพราะในการทำงานจะขาดความซื่อสัตย์ไม่ได้

 

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิัปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

2.1.นำไปใช้ประยุกต์เข้ากับเหตุการณ์และตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

2.2นำความคิดมาดัดแปลงให้เข้าเข้ากับผลงานที่ตนเองทำตามความเหมาะสมและโอกาส

2.3ในความซื่อสัตย์เราควรจะมีติดตัวเราอยู่แล้วถ้าเราขาดความซื่อสัตย์ก็จะไม่มีใครมาประกอบธุระกิจด้วย

 

3.เทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้่างงาน คือ

การนำสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานและเริ่มมีบทบาททางเทคโนโลยีมากขึ้น

ทำให้มีการติดต่อข่าวสารได้ทันทีตามที่เราต้องการ

 

4.เทคโนโลยีทันสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ

ระบบสารสนเทศและระบบ ICT มีการเชื่อมโยงให้มีความเกี่ยวเนื่องตามอาชีพที่คนต้องการแล้วมีจัดการทำให้มี

ความทันสมัยและมีความสะดวกสบายในการประกอบอาชีพของเรา มีการ Updaet ข้อมูลใหม่ๆจนทำให้ก้าวทันเทคโนโลยีทีทันสมัย

 

5.ถ้านัำกเรียนเป็นเจ้าของกิจกรรมในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้ึ้นได้อย่างไร

หาแนวทางในการผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ๆขึ้นมาแล้วดำเนินการผลิตให้มัสินค้ามีลวดลายและรูปแบบที่น่าสนใจและทำสินค้าของเรา

ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็ี่นที่ยอมรับขอลูกค้า

นายธนวัฒน์ มาตรสิงห์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ที่ได้จากทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นถภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ
- นำทรัพยากรที่มอยู่ีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
- ไม่ใช้ของฟุ่มเฟือย โดยอะไรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะนำมาใช้ใหม่ได้

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ
- การใช้ไม้ไผ่ยาวๆมาวัดช่วงไม้ แทนที่จะใช้ตลับเมตรหรือสายวัดมาวัดไม้ไผ่แทน

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ
- ควรจะสร้างเครื่องมือที่เอาไว้จักตอกหรือเหลาไม้ไผ่แทนการใช้แรงงานของคน และยังสามารถประหยัดเวลาในการทำกระด้งลงไป
และยังสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากยิ่งขึ้น

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างไร
- นำกระด้งมาทำเป็นหลายๆขนาดหลายๆรูปแบบเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาด

นายมีศีกดิ์ จีนพงษ์ ม.6/3 เลขที่17 รร. อุทัยวิทยาคม
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ที่ได้จากทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นถภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ
- นำทรัพยากรที่มอยู่ีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
- ไม่ใช้ของฟุ่มเฟือย โดยอะไรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ก็จะนำมาใช้ใหม่ได้

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ
- การใช้ไม้ไผ่ยาวๆมาวัดช่วงไม้ แทนที่จะใช้ตลับเมตรหรือสายวัดมาวัดไม้ไผ่แทน

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ
- ควรจะสร้างเครื่องมือที่เอาไว้จักตอกหรือเหลาไม้ไผ่แทนการใช้แรงงานของคน และยังสามารถประหยัดเวลาในการทำกระด้งลงไป
และยังสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากยิ่งขึ้น

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นอย่างไร
- นำกระด้งมาทำเป็นหลายๆขนาดหลายๆรูปแบบเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาด

นาวสาววิรงรอง บำรุงรัตน์
IP: xxx.151.140.117
เขียนเมื่อ 
ารจัดการความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานเว็บไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ -การตั้งใจทำงานและมีความอดทนทำให้สามารถผลิตผลงานออกมาสำเร็จและสวยงามและ การทำงานควรมีความสามัคคีเพราะจะทำให้การร่วมมือความราบรื่นและทำงานอย่างมีศักยภาพ 2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร -การมีความตั้งใจทำงาน ไม่ว่าจะงานไหนๆก็จะออกมาได้สมบูรณ์และสวยงามตามต้องการ 3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ -เครื่องมือและเทคโนโลยีภูมปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอดกันมา 4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ึศึุกษาตามความคิดจินตนาการของนักเรียนคือ -เครื่องอบแห้งที่สามารถนำธูปไปแล้วออกมาสมบูรณ์ สามารถจัดใส่ภาชนะในการใส่ธูปหอมได้เรียนร้อย 5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษานักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร -คิดรูปแบบธูปหอมแบบต่างๆให้ดูแปลกแตกต่างไปจากเดิมหรือจากทั่วไปที่ำทำกันเพื่อให้ดูโดดเด่นและ ให้ผู้ซื้อสนใจและซื้อเก็บไว้เป็นของประดับตกแต่งบ้านให้ดูสวยงาม
นางสาววิรงรอง บำรุงรัตน์
IP: xxx.151.140.117
เขียนเมื่อ 

จัดทำโดย

นางสาววิรงรอง บำรุงรัตน์  ชั้นม.6/3 เลขที่ 36

นางสาวปิยะรัตน์ ภูวะสุวรรณ์ ชั้นม.6/3 เลขที่ 42

การจัดการความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานเว็บไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ

-การตั้งใจทำงานและมีความอดทนทำให้สามารถผลิตผลงานออกมาสำเร็จและสวยงามและ

การทำงานควรมีความสามัคคีเพราะจะทำให้การร่วมมือความราบรื่นและทำงานอย่างมีศักยภาพ

 

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-การมีความตั้งใจทำงาน ไม่ว่าจะงานไหนๆก็จะออกมาได้สมบูรณ์และสวยงามตามต้องการ

 

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

-เครื่องมือและเทคโนโลยีภูมปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอดกันมา

 

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ึศึุกษาตามความคิดจินตนาการของนักเรียนคือ

-เครื่องอบแห้งที่สามารถนำธูปไปแล้วออกมาสมบูรณ์ สามารถจัดใส่ภาชนะในการใส่ธูปหอมได้เรียนร้อย

 

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษานักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

-คิดรูปแบบธูปหอมแบบต่างๆให้ดูแปลกแตกต่างไปจากเดิมหรือจากทั่วไปที่ำทำกันเพื่อให้ดูโดดเด่นและ

ให้ผู้ซื้อสนใจและซื้อเก็บไว้เป็นของประดับตกแต่งบ้านให้ดูสวยงาม

 

วสันต์ วิเลปะนะ
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

นาย วสันต์ วิเลปะนะ เลขที่ 7 ม.6/3 รร.อุทัยวิทยาคม การจัดการความรู้ ที่ได้จากการทำโครงงานเว็บไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ

1.1 ความพยายามในการทำงานเพื่องานที่ทำออกมาจะมีคุณภาพดี

1.2ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำให้รูปแบบของผลงานออกมามีจุดดึงดูดลูกค้า

1.3ความซื่อสัตย์เพราะในการทำงานจะขาดความซื่อสัตย์ไม่ได้

 

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิัปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

2.1.นำไปใช้ประยุกต์เข้ากับเหตุการณ์และตามสถานการณ์ที่เหมาะสม

2.2นำความคิดมาดัดแปลงให้เข้าเข้ากับผลงานที่ตนเองทำตามความเหมาะสมและโอกาส

2.3ในความซื่อสัตย์เราควรจะมีติดตัวเราอยู่แล้วถ้าเราขาดความซื่อสัตย์ก็จะไม่มีใครมาประกอบธุระกิจด้วย

 

3.เทคโนโลยีพื้นฐานและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้่างงาน คือ

การนำสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานและเริ่มมีบทบาททางเทคโนโลยีมากขึ้น

ทำให้มีการติดต่อข่าวสารได้ทันทีตามที่เราต้องการ

 

4.เทคโนโลยีทันสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ

ระบบสารสนเทศและระบบ ICT มีการเชื่อมโยงให้มีความเกี่ยวเนื่องตามอาชีพที่คนต้องการแล้วมีจัดการทำให้มี

ความทันสมัยและมีความสะดวกสบายในการประกอบอาชีพของเรา มีการ Updaet ข้อมูลใหม่ๆจนทำให้ก้าวทันเทคโนโลยีทีทันสมัย

 

5.ถ้านัำกเรียนเป็นเจ้าของกิจกรรมในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้ึ้นได้อย่างไร

หาแนวทางในการผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ๆขึ้นมาแล้วดำเนินการผลิตให้มัสินค้ามีลวดลายและรูปแบบที่น่าสนใจและทำสินค้าของเรา

ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็ี่นที่ยอมรับขอลูกค้า

นางสาวน้ำผึ้ง จินดา
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

นางสาวน้ำผึ้ง จินดา เมื่อ อ. 24 ม.ค. 17:43:19 2006 เขียนว่า:

จัดทำโดย

นางสาวน้ำผึ้ง  จินดา ชั้นม.6/3 เลขที่ 30

นางสาวเรวดี  โพธิ์มูล ชั้นม.6/3 เลขที่ 40

การจัดการความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานเว็บไซด์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ

-จากการที่ได้ไปศึกษามาพบว่าผู้ที่ทำอาชีพต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนปราณีตบรรจง

ใจเย็นมีสมาธิเหมาะกับการทำอาชีพนี้

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-ทำให้เราเห็นว่างานที่ละเอียดย่อมมาจากคนที่บะเอียดซึ่งเป็นสิ่งที่คู่กัน

เป็นการดีอย่างยิ่งที่เราจะนำมาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจกวัน

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

-การใช้แล็คเกอร์มาเคลือบเครื่องจักสานและเครื่องผ่าไม้อัตโนมัติ

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ึศึุกษาตามความคิดจินตนาการของนักเรียนคือ

-เครื่องจักสานอัตโนมัติและเครื่องผ่าไม้อัตโนมัติ

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษานักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้อย่างไร

1.ออกแบบลวดลายการจักสานให้ทันสมัย

2.ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีมากขึ้น

3.กระจายสินค้าออกไปจำหน่ายตามที่ต่างๆ

4.นำรายได้หรือกำไรที่ได้มาพัฒนาสถานที่ทำให้มีคุณภาพมากขึ้น

นางสาวสวารี ลิ้มอ่อง
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

นางสาวสุวารี  ลิ้มอ่อง  ชั้น ม.6/3 เลขที่ 38
การจัดการความรู้ที่ได้จากการทำโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ มีความขยัน ความละเอียด และความซื่อสัตย์ในการทำงาน เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบมา
ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่า ซึ่งเป็นการให้ความรู้ต่อๆมาจนถึงรุ่นลูก หลาน
 2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ คือ ก็คงจะเป็นความขยัน ความละเอียด และความซื่อสัตย์ในการทำงาน เพราะถ้ามีในส่วนตรงนี้จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการทำงานไปกว่าครึ่งแล้วค่ะ
 3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงาน คือ ก็คงจะเป็นการใช้มือในการทำซะส่วนใหญ่ เพราะเป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดในการทำ
 4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนาอาชีพที่ศึกษา ตามความคิดจินตนาการของนักเรียน คือ
คิดว่างานจักรสานไม่น่าจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพราะเป็นงานที่ประณีต แต่ถ้าใช้เทคโนโลยีก็คงจะเป็นเครื่องจักจักรตอก
 5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนางานให้ดีขึ้นได้ คือ
คิดค้นรูปแบบการสานให้ลวดลายต่าง ๆ ที่สวยงามมากขึ้น

นางสาวเรวดี โพธิ์มูล
IP: xxx.47.247.157
เขียนเมื่อ 

การจัดการความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติโครงงานเว็บไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดอุทัยธานี

1.ข้อคิดหรือคติในการทำงานของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ

-การที่เราจะทำงานอะไรเราต้องทำด้วยความตั้งใจ ไม่ทำอย่างหยาบๆเราควรใช้ความปราณีต ไม่ทำอย่างลวกๆ มันจะได้ผลงานที่ไม่น่าพอใจมากนัก

2.นักเรียนควรนำคุณธรรมที่ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร

-ไม่ว่าเราจะทำงานอะไรต้องใช้ความเอาใจใส่ และต้องรักในงานที่เราทำอย่างจริงใจ ผลงานจึงจะออกมาดี

3.เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีพื้นบ้าน ที่บุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการสร้างงานคือ

-มีดธรรมดา น้ำยาเคลือบเงา(แล็คเกอร์)

4.เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนาอาชีพที่ศึกษาตามความคิดจินตนาการของนักเรียนคือ

-เครื่องปอกเปลือกไม้และเครื่องจักตอกอัตโนมัติ

5.ถ้านักเรียนเป็นเจ้าของกิจการในเรื่องที่ศึกษา นักเรียนจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้อย่างไร

-เราต้องพัฒนาฝีมือของบุคลากร และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบลวดลาย รวมถึงความแข็งแรงให้มากขึ้น

นางสาวนุชจรีย์ เหล่านภาพร
IP: xxx.24.69.105
เขียนเมื่อ 
การจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชน
นางสาวนุชจรีย์ เหล่านภาพร
IP: xxx.24.69.105
เขียนเมื่อ 
ข้อคิดที่ได้คือ  ทำให้เรามีความพยายาม  รู้จักนำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาทำให้มีคุณค่ามากขึ้นและยังส่งผลให้เรามีคุณธรรมในการรู้จักพึ่งตนเองไม่ดูถูกในอาชีพของตน  ปัจจุบันได้มีการจักสานโดยใช้แรงงานจากคนซึ่งค่อนข้างที่จะได้ผลิตภัณฑ์น้อยกว่าความต้องการของตลาดถึงแม้จะมีความปราณีตอยู่ในตัว ฉะนั้นจากความคิดของดิฉันคิดว่าน่าจะทำเทคโนโลยีประยุกต์ขึ้นมาใช้อย่างเช่น  น่าจะมีผู้ที่สามารถประดิษฐ์เครื่องมือจักสานที่ช่วยผ่อนแรงเพื่อให้คุณภาพของสินค้าได้มาตรฐานและดีขึ้นและเป็นการลดแรงงาน  ถ้าวันหนึ่งดิฉันได้เป็นเจ้าของกิจการดิฉันจะเริ่มศึกษาความต้องการของตลาด  และศึกษาดูงานและนำมาประยุกต์ใช้กับผลิกภัณฑ์  ข้อคิดสามารถทำให้เรารู้การเลือกไม้ไผ่  ความยากง่ายกว่าจะได้ออกมาเป็นรูปผลิตภัณฑ์
kaew
IP: xxx.246.145.135
เขียนเมื่อ 

วิรงรอง เนี่ยะ เยี่ยม จริง ๆ

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

10901

เขียน

28 Dec 2005 @ 22:42
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:14
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก