เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการ (การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน) (3)

นวัตกรรมทางด้านธุรกิจ

ช่วงทศวรรษที่ 60 เป็นต้นมา Modern Indutrial Technology บริษัทฟอร์ด, เจเนอรัลมอเตอร์ส, ดูปองท์ ได้เติบโตขึ้นภายใต้ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ

    • Mass production
    • Division of Labour
    • Automatic Control, Robotic System, Inventor & Logistic Control System
    • Mass Marketin

ประเทศญี่ปุ่น

    • Quality Control System

 

นวัตกรรมทางด้านการบริหาร

 

ก่อนปี 2503 - เน้นคนเป็นเครื่องจักร เป็นแรงงานเพื่อการผลิต (ทฤษฎี X)

                  - เน้นประสิทธิภาพของการทำงานเป็นการเฉพาะ

2503          - เริ่มให้ความสำคัญในคุณค่าของการเป็นมนุษย์มากขึ้น (ทฤษฎี Y)

                 - เน้นประสิทธิภาพของการทำงานควบคู่กับคุณค่าของแรงงาน

2513         - การบริหารเชิงมุ่งหวังผล (Management By Objectives)

                 - เน้นคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life)

2523          - กลุ่มควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle)

                  - เน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน

                  - International Standard Organization

                  - Total Quality Management

2533          - การปรับรื้อระบบ โดยการคิดใหม่ทั้งหมด (Reengineering)

                  - ระบบองค์กรเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อเน้นศักยภาพและความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมของบุคคลและองค์กรในระยะยาว

ศตวรรรษที่ 21 ระบบการบริหารความรู้ (Knowledge Management)

เก่งจริง รู้เท่า รู้ทัน”

Director of Intellectual Capital

Vice President, Organizational Learning

Chief Knowledge Officer (CKO)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)