โครงการชลประทานชุมพร

ขอแนะนำวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ (KM)ของโครงการชลประทานชุมพร

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ (KM) ของ โครงการชลประทานชุมพร

"มุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการเรียนรู้ในองค์กรพร้อมทั้งศึกษาและวิจัยด้านทรัพยากรแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน"


CC 
              1.  การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร  โดยใช้หลักธรรมภิบาล
                       1.1)  ร่วมวางแผนการใช้น้ำกับผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อให้มีการประหยัดและคุ้มค่า
                       1.2)  ควบคุมการจัดการน้ำให้เป็นไปตามแผน
                       1.3)  วางกฎเกณฑ์และระเบียบการใช้น้ำ  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
                       1.4)  ส่งเสริมให้เกษตรกรมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
                       1.5)  ประชาสัมพันธ์แผนงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
                       1.6)  ประเมินผลการบริหารจัดการ 1 เดือน/ครั้ง
                 2.  การศึกษาและวิจัยระบบป้องกันภัยทางน้ำ
                       2.1)  เก็บรวบรวมข้อมูล  สถิติทางอุทกวิทยา  เพื่อนำมาวิเคราะห์และใช้พัฒนาระบบโทรมาตร
อย่างมีประสิทธิภาพ
                       2.2)  ประมวลผลโดยการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
                       2.3)  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  ข้อมูล  ข่างสาร  เกี่ยวกับปริมาณน้ำฝน,ปริมาณน้ำท่า
เพื่อ
การเตือนภัย
                       2.4)  สรุป  (ปัญหา  อุปสรรค  แนวทางแก้ไข)
                  3.  การบริหารองค์กร
                        3.1)  การประสานสัมพัฯธ์และทำงานเป็นทีม
                        3.2)  จัดฝึกอบรมและให้ความรู้  ในด้านวิชา  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์กร
                        3.3)  การติดตามประเมินผล
                        3.4)  บริหารงบประมาณและแผนงานโครงการ
                        3.5)  สร้างแรงจูงใจให้กับองค์กร
                   4.  การบริการประชาชน
                        4.1)  ให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำชลประทาน
                        4.2)  ติดต่อประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง
                        4.3)  จัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่ราษฎรเกษตรกรให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี
                        4.4)  บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
                        4.5)  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานชลประทาน
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon-irr

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 1068, เขียน: 12 Jul 2005 @ 11:20 (), แก้ไข: 05 Apr 2012 @ 14:20 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

วิจารณ์
IP: xxx.151.216.4
เขียนเมื่อ 

ลองเล่าผลงานที่ภาคภูมิใจ และที่มาของผลงานนั้น ได้ไหมครับ

วิจารณ์