AAR KM สัญจร 5 – 7 ก.ค.48
          ได้เคยบันทึกเรื่อง KM สัญจรไว้แล้ว   และเคยลง
บทคัดย่อของแต่ละเรื่องที่ไปเยี่ยมชม (click)ไว้แล้ว


          ในการทำ AAR กิจกรรม  KM สัญจรภาพรวมตอนบ่ายวันที่ 7 ก.ค.48   ที่สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มน.   ผมเห็นว่าเวลาล่วงเลยไปถึง 1 ชั่วโมง   เพราะเรา “พูดออกมาจากใจ” กันสนุกและได้สาระมากจนเพลินและเลยเวลา   ผมจึงแจ้งว่าจะลง AAR ของผมในบล็อกนี้


          ก่อนจะทำ AAR ผมขอย้ำว่า AAR มีองค์ประกอบสำคัญ 3 อย่าง
1.      พูดออกมาจากใจ
2.      ฟังอย่างลึกซึ้ง   ฟังให้ “รับสารจากใจ” ได้   คือฟังด้วยใจจดจ่อ
3.      ซักถามด้วยความชื่นชม


          ทีนี้ก็มาถึง AAR ของผม


คำถามที่ 1  KM สัญจรครั้งนี้ผมคาดหวังอะไร
          ผมคาดหวังว่าจะได้พาคน 3 กลุ่มคือ   กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,   กลุ่มนักข่าว   และกลุ่มพนักงาน สคส. ไปดูกิจกรรม KM ให้ได้สัมผัส KM ด้วยตนเอง   จนเกิดความเข้าใจ KM จากภายในใจของตนเอง   ผมหวังให้ได้สัมผัส KM หลากหลายแบบในหลายบริบท   และให้เห็นวิธีทำงานแบบขับเคลื่อนเครือข่ายจัดการความรู้ของ สคส.


คำถามที่ 2   ส่วนใดที่บรรลุผลเกินคาด   เพราะอะไร
          ส่วนที่ได้ผลเกินคาดมี 3 ประการ
1)      ได้เห็นพลังของการทำงานขับเคลื่อน KM แบบเครือข่ายที่เป็นอิสระต่อกัน   แต่ผูกพันกันด้วยคุณค่าและความเชื่อต่อพลัง KM
2)      การทำ AAR บนรถบัสหลังการดูงานแต่ละจุด   ทำให้ผู้เข้าร่วม KM สัญจรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจ KM ในแต่ละจุด   เป็นการปฏิบัติ KM ไปในตัว
3)      สคส. ได้แสดงให้เห็นพลังของ KM จากภาพการทำงานของพนักงานของ สคส. แต่ละคน   ซึ่งมีความสามารถเฉพาะตัวสูง   มีความเป็นอิสระสูง   และประสานงานกันได้ดีมาก


คำถามที่ 3   ส่วนใดที่ยังไม่บรรลุผลตามที่คาดหวัง   เพราะเหตุใด
            ส่วนที่ยังได้ข้อมูลน้อยหรือเห็นภาพไม่ชัด   คือส่วน KM ที่ จ.นครสวรรค์   เนื่องจากเวลาสั้นเพียง 2 ชม.   แต่มีกิจกรรมกว้างขวางมาก   ครอบคลุมโรงพยาบาล 15 โรงในจังหวัด   และครอบคลุมพื้นที่ภาคประชาสังคมทั้งจังหวัด   แต่ก็ยังพอเห็นกิจกรรมของคุณกิจตัวจริง   ดังที่ได้บันทึกเล่าไว้แล้ว

คำถามที่ 4   หากจะจัด KM สัญจรอีก   จะปรับปรุงส่วนใด
          หากจะจัด KM สัญจรอีก   เราจะจัดหลากหลายแบบ   ทั้งแบบดูหลายที่   หลายชนิดของ KM อย่างคราวนี้   และแบบดูที่เดียว   ดูละเอียดลงลึก   และจัดระบุวัตถุประสงค์ให้ผู้ร่วมดูงานได้รับทราบก่อนอย่างชัดเจน


          โดยสรุปผมขอปรบมือให้คุณธวัช   หัวหน้าทัวร์และทีมงานของ สคส. ทุกคนที่ร่วมกันจัดงานได้อย่างดี   สาระที่ได้จาก KM ทัวร์คราวนี้จะประทับใจผม   และจะนำกลับมาทบทวนในลักษณะเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการไปได้อีกนาน


                                                                                      วิจารณ์   พานิช
                                                                                         11 ก.ค.48