โจทย์วิจัยด้าน KM (3)

โจทย์วิจัยด้าน KM (3)


          Nishida, Toyoaki. A traveling conversation model for dynamic knowledge interaction.  J of Knowledge Management 2002; 6(2) : 124 – 134

          Nishida, Toyoaki. A traveling conversation model for dynamic knowledge interaction.  J of Knowledge Management 2002; 6(2) : 124 – 134


          ผู้เขียนเป็นศาสตราจารย์ที่ Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo


          บทความนี้เน้นการสื่อสาร   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารชนิดที่ไม่ใช่ถ้อยคำ (non – verbal)


          คำว่า dynamic knowledge interaction เป็นคำเฉพาะ   หมายถึงปฏิสัมพันธ์ที่นำไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน (mutual understanding) และเกิดวิวัฒนาการของความรู้ (knowledge evolution) ในชุมชน   ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวเน้นการพูดคุยโดยการไปมาหาสู่กัน   เนื่องจากผู้เขียนเป็นศาสตราจารย์ด้าน IT จึงเน้นการพัฒนาเครื่องมือด้าน IT เพื่อสร้างเสริมปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบของคนถึงคน,  ใจถึงใจ,  คำถึงคำ


จินตนาการสู่การวิจัยในสังคมไทย
            แนวความคิดนี้ตรงกันกับวัฒนธรรมไทย   โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในชุมชนชนบท   เราน่าจะมีคนทำวิจัยหารูปแบบของ IT ที่เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตและกำลังทางเศรษฐกิจของคนในชนบท   สำหรับใช้เป็นเครื่องมือสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม   อันจะนำไปสู่การเรียนรู้และสร้างความรู้ร่วมกัน   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อหนุนการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
·       วิทยุชุมชน
·       โทรศัพท์มือถือ
·       อินเทอร์เน็ตตำบล
·       อื่น ๆ


วิจารณ์  พานิช
  27 มิ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)