ม.นเรศวร สร้างนวัตกรรมในการส่งเสริม KM

ม.นเรศวร  สร้างนวัตกรรมในการส่งเสริม KM


          ผมได้รับทราบจาก รศ. มาลินี  ธนารุณ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพว่า   มน. ได้ออกประกาศให้ทุนอุดหนุนเพื่อจัดตั้งชุมชนแนวปฏิบัติ   โดยมีนิยามชุมชนแนวปฏิบัติว่าหมายถึง “ข้าราชการ  พนักงาน   ลูกจ้าง   นิสิต  ของมหาวิทยาลัยนเรศวร   ที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่อง (domain) ใดเรื่องหนึ่ง   เพื่อพัฒนาตนเอง   พัฒนางาน   พัฒนามหาวิทยาลัย   ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement, CQI)”   โดยเน้นว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ในลักษณะสหสาขาวิชา   และ/หรือมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

“(domain)Continuous Quality Improvement, CQI)”


          ประกาศนี้ระบุวัตถุประสงค์ 6 ข้อ  ดังนี้
1)      เพื่อสนับสนุนให้เกิดชุมชนแนวปฏิบัติทั่วไปทั้งมหาวิทยาลัย
2)      เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่องทั่วไปทั้ง มหาวิทยาลัย
3)      เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันในลักษณะสหสาขาวิชา   และ/หรือมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
4)      เพื่อสนับสนุนชุมชนแนวปฏิบัติที่มีผลผลิต (output) สามารถวัดผลลัพธ์ (outcome) และมีผลกระทบ (impact) ที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งชุมชนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
5)      เพื่อสนับสนุนชุมชนแนวปฏิบัติที่มีเป้าหมายในการผลิตนิสิตปริญญาโท/เอก   และผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
6)      เพื่อสนับสนุนชุมชนแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปสู่การเสนอของบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก


         นี่เป็นนวัตกรรมในการจัดการ/ส่งเสริม KM ภายในองค์กรที่น่าสนใจมาก   และยิ่งน่าสนใจ
ยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อประกาศนี้ระบุให้ผู้ดำเนินการโครงการรายงานผลการดำเนินการผ่านบล็อก   โดยระบุไว้ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยจะประเมินผลงานทุกสามเดือนผ่านทางบล็อกของชุมชนนั้น ๆ


                                                                                                                        วิจารณ์  พานิช
                                                                                                  19 มิ.ย.48
                                                                                                    หาดใหญ่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)