ปีใหม่เวียนมาบรรจบ

ขอให้การงานเจริญรุ่งเรือง

อ้วนอิ่มหมีพีมัน

คิดอะไรให้สมหวัง

สุขสวัสดีปีใหม่ 2549

แก่บุคลากรโรงพยาบาลเกาะช้างทุกท่าน