ความเป็นมา  คำจำกัดความ  ลักษณะ  และสาเหตุของความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

ดูข้อมูล  โปรดคลิก

แบบทดสอบ    เฉลยแบบทดสอบ