เนื้อหาในภาคเช้า จะเป็นการ นำเสนอในเรื่อง ที่เกี่ยวกับ

Why "IT" for Organization?
- IT คืออะไร
- เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ นำมาพัฒนาองค์กรได้อย่างไร
- ผลกระทบจากการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในองค์กรในด้านต่างๆ
- Strategic and Competitive Opportunities in Organization
- Policy and Planning of Information Technology
  in Government and Private Sectors (IT Policy), Master Plan
- การบูรณาการระบบงานขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
- โครงสร้างระบบข่าวสารภายในองค์กรยุคใหม่

ส่วนในช่วงบ่ายเราจะมาทำเรียนรู้การสร้างบล๊อกเพื่อการเรียนรู้ในองค์กรนะคะ