แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน  ได้จัดทำ  และนำมาใช้กับนักเรียนแล้ว  
จากการที่นักเรียนได้เรียนรู้จนครบ 1 หน่วยการเรียนรู้แล้ว   
 ครูอ้อยเคยแนะนำให้เพื่อนครูได้จัดทำแบบทดสอบขึ้นมาในบันทึกเรื่อง...แบบทดสอบการอ่าน คิด และวิเคราะห์
 
คราวนี้  ครูอ้อยได้ให้นักเรียนชั้น ป.4 ทั้ง 6 ห้องได้ทำแบบทดสอบนี้แล้ว  พบว่า..นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิด  และรู้จักเชื่อมโยงความรู้ที่ได้เรียนมาแล้ว  เพื่อนำออกมาใช้ในการทำแบบทดสอบนี้ 
ครูอ้อยรู้สึกว่า..นักเรียนสนุกกับการได้ทำแบบทดสอบนี้  และนั่งทำแบบทดสอบด้วยตนเอง  โดยที่ครูอ้อยไม่ต้องบอกเลย...นักเรียนชอบด้วย..ลองทำดูค่ะ...
ลำดับต่อไป..ครูอ้อยก็จะแปลผลออกมาเป็นคะแนน  เปรียบเทียบกับครั้งที่ 1 ด้วย  ..คราวนี้จะเห็นการพัฒนาของนักเรียนแต่ละคน   อาจจะได้อยู่ในกลุ่ม A  กันมากมายเลยค่ะ  เพราะ  สังเกตแบบคร่าวๆ  นักเรียนส่วนใหญ่.....ทำแบบทดสอบได้ค่ะ