29-30 พฤษภาคม 2550 กลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตามปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการคิดวิเคราะห์ เพื่อสร้างทักษะการคิด คิดหลากหลาย รอบคอบ มีเหตุผล ตัดสินใจเลือกปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติได้เหมาะสม เพียงพอกับตนเอง สถานการณ์

ศน. ปานจิตต์ ผู้เข้มแข็งเป็นผู้รับผิดชอบ

กิจกรรมเข้มแข็ง เป็นระบบ พิถีพิถันดีมาก ทำให้บรรยากาศดี

สมาชิกชื่นชม ผลการประเมินสูงมาก

อย่างนี้สิ ศน. มืออาชีพ

 เอกสารการพัฒนากระบวนการคิด