มาตรฐานคนสาธารณสุข

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การปฏิบัติบริการดีจากใจ (Service Mind) จะช่วยได้มาก ๆ

     ขอเชิญคนสาธารณสุข ได้ร่วมตั้งสัจจะยึดมั่นคุณงามความดีในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการ บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 6 ประการ ดังนี้

     1. ยืนหยัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในความชอบธรรม ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน

     2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ ตั้งใจใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่

     3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

     4. ให้บริการผู้ที่มาติดต่อและผู้มารับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีน้ำใจ ปฎิบัติงานรวดเร็ว มีความเสมอภาค

     5. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นในผลสำเร็จของงาน ใช้ทรัพยากรทางราชการอย่างคุ้มค่า มีการประเมินงานตามตัวชี้วัด

     6. รักษาชื่อเสียงของหน่วยงาน โดยไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการเสื่อมเสียแก่หน่วยงานและเกียรติของตนเอง

     ทั้ง 6 ประการข้างต้น สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งประกาศให้สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดทั่วประเทศ ติดประกาศเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนได้เห็นอย่างชัดเจน

     สำคัญเหนืออื่นใดครับ ผมถือว่าเป็นสิ่งดี ๆ ที่ควรนำมาปฏิบัติอยู่แล้ว ฉะนั้นถึงแม้ว่าจะติดประกาศให่เด่นชัดอย่างไร ก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งเท่านั้น การปฏิบัติบริการดีจากใจ (Service Mind) จะช่วยได้มาก ๆ ขอร่วมรณรงค์ด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)