หลังจากประชุม คณะกรรมการเห็นพ้องกันว่า tri-paki.gotoknow.org ของ "ชายขอบ" (คุณอนุชา หนูนุ่น) เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลสุดคะนึงประจำเดือนพฤศจิกายน 2548  เนื่องจากผ่านเกณฑ์การพิจารณา 8 ข้อ คือ

1. มีการบันทึกตั้งแต่ 25 ครั้งขึ้นไป

2. มีคำหลักของบล็อก

3. มีการบันทึกความรู้ฝังลึกที่ได้มาจากการปฏิบัติจริง (ความรู้ใหม่ที่ผู้บันทึกได้จากการทำงาน ไม่ใช่จากการฟังบรรยายหรือเข้าร่วมประชุม)

4. มีการนำการจัดการความรู้ (KM) ไปใช้กับงานประจำของตนเอง/กลุ่ม

5. ชื่อเรื่อง น่าสนใจ และดึงดูด

6. ความสวยงามของบล็อก

7. ความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนบล็อก

8. จำนวนข้อคิดเห็น (พิจารณาเฉพาะบันทึกที่มีการนำการจัดการความรู้ไปใช้)

สำหรับของรางวัล คณะกรรมการจะจัดส่งให้เร็วๆ นี้

   โดยคณะกรรมการหวังว่าผู้ที่ได้รับรางวัลนี้แล้ว จะรักษาระดับคุณภาพ และจะได้เห็นการพัฒนาการในด้านอื่นๆ ต่อไป เช่น การใส่รูปประกอบการเล่าเรื่อง โดยศึกษาวิธีการใส่รูปได้จาก http://gotoknow.org/archive/2005/09/17/01/59/37/e4011

   สำหรับบล็อกอื่นๆ นั้น ขอให้มุ่งมั่นและพัฒนาฝีมือกันต่อไปนะคะ 

                                                 คณะกรรมการ

                                                         ดร. จันทวรรณ  น้อยวัน ที่ปรึกษา

                                                         คุณสุปราณี จริยะพร      ประธานกรรมการ

                                                         คุณอุรพิณ ชูเกาะทวด    กรรมการ

                                                         คุณสุภาภรณ์ ธาตรีโรจน์ กรรมการและเลขานุการ