AAR ของผู้เข้าประชุมตลาดนัดฯ ตอนที่ ๔

สิ่งที่คาดหวังคือต้องการเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโรงพยาบาลได้

        มาถึงตอนสุดท้ายของ AAR ผู้เข้าร่วมประชุมตลาดนัดฯ แล้ว คือ AAR ของผู้เข้าประชุมภาคใต้ ถ้าเพื่อนสมาชิกลืม AAR ก่อนหน้านี้ก็สามารถย้อนกลับไปอ่านได้ที่ AAR ของผู้เข้าประชุมภาคเหนือ, AARของผู้เข้าประชุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, AAR ของผู้เข้าประชุมภาคกลางตอน และตอน  

๑. โรงพยาบาลกะพ้อ

     นพ.เดชา แซ่หลี

            สิ่งที่คาดหวังคือต้องการเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้ แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโรงพยาบาล สิ่งที่บรรลุเกินคาดคือได้รับทราบกระบวนการจัดการความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ได้เรียนรู้แนวคิด การทำงานเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่หลากหลาย และเป็นความรู้ใหม่ที่ไปปรับใช้ในโรงพยาบาล ส่วนที่บรรลุน้อย ไม่มี สิ่งที่ควรปรับปรุงคือกิจกรรม storytelling ที่เปิดโอกาสให้แต่ละคนเล่าประสบการณ์คนละ ๒-๓ นาทีนั้นน้อยเกินไปทำให้ปิดกั้นการถ่ายทอดความรู้ น่าจะให้คนละ ๕-๑๐ นาที และน่าจะมีตัวอย่างของแต่ละกิจกรรมให้ศึกษาก่อนที่ทำจริง

     คุณนิอายุบ นิเงาะ

          สิ่งที่คาดหวังคือรู้กระบวนการ ขั้นตอนในการทำ KM มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกัน ได้รู้จัก ดร.วัลลา เห็นหน้าแต่ใน webolg ส่วนที่บรรลุเกิน คือมี blog ของตัวเอง ทำ blog เป็น ทีมจัดประชุมเยี่ยมมีอัธยาศัยดี ได้เทคนิคในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่วนที่บรรลุน้อยไม่มี สิ่งที่ควรปรับปรุงคือการแลกเปลี่ยนความรู้ควรจะเพิ่มเวลาครับ

     คุณชารีตา นิเงาะ

            สิ่งที่คาดหวังคือกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่สามารถทำให้ผู้ป่วยดูแลตนเอง รักษาระดับน้ำตาลได้ปกติ สิ่งที่ได้เกินคาดคือการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในหลายรูปแบบ หลายประเด็นของหลายๆ โรงพยาบาล และเทคนิค/ทักษะในการให้ความรู้กับผู้ป่วย และการทำ weblog ส่วนที่บรรลุน้อย ไม่มี ส่วนที่ควรปรับปรุงคือ เพิ่มเวลาเรื่องเล่า โรงพยาบาลละประมาณ ๒๐ นาที

๒. โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

     คุณนุชเนตร ชูโชติ

            สิ่งที่คาดหวังคือความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้ / แนวทางการดำเนินการกลุ่มเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และประสบการณ์ของโรงพยาบาลต่างๆ ในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ส่วนที่บรรลุเกินคาดคือได้รับมอบหมายให้เป็นคุณลิขิต ทำให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของคุณลิขิต คุณอำนวย คุณกิจชัดเจน และมีเครือข่ายมากขึ้น รู้จักการให้ weblog และคาดหวังต่อไปว่าจะพยายามเขียนเล่าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน โดยจะไปพูดเกี่ยวกับการเขียน weblog ให้บุคลากรในโรงพยาบาลทราบ และจะให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเขียนเล่าเรื่องราวใน weblog ของโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ส่วนที่บรรลุน้อยคือ ข้อมูลที่ได้รับทราบจากโรงพยาบาลอื่นจะไม่ครอบคลุมทุกโรงพยาบาล เพราะเวลาเข้ากลุ่มได้รู้เรื่องราวของ ๑๐ คน ๑๐ โรงพยาบาล แต่จริงๆ แล้วอยากรู้เรื่องราวรายละเอียดของทุกๆ คนจากทุกโรงพยาบาล (เรื่องเล่าของแต่ละคนแต่ละโรงพยาบาลบางครั้งจะเป็นเรื่องเล่าต่างกัน) สิ่งที่ควรปรับปรุงคือเพิ่มเวลาในการเข้ากลุ่ม เพื่อให้ทุกคนเล่าเรื่องราวมากขึ้น

     คุณปราณี จุลกศิลป์

            สิ่งที่คาดหวังคือได้รับความรู้ใหม่ๆ ไปพัฒนางานเบาหวาน ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาเบาหวาน มีเครือข่ายในการดูแลเบาหวาน สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ / วิธีการการดำเนินงานที่ใหม่ๆ ไปพัฒนาเบาหวาน ส่งที่ได้เกินคาดคือมีเพื่อน / เครือข่ายในการดูแลเบาหวาน ส่วนที่ไม่บรรลุ หรือบรรลุน้อยไม่มี ส่วนที่ควรปรับปรุงคือ ควรจะมีกิจกรรมในการสร้างสัมพันธภาพให้มากขึ้น ควรจะมีกิจกรรมสันทนาการแทรกบ้าง และเวลาแลกเปลี่ยนน้อย

     ภก.ยัลัยละห์ หะยีเปาะหะ

            สิ่งที่คาดหวังคือหวังว่าจะได้ความรู้ใหม่ๆ (ด้านวิชาการและอื่นๆ) เพื่อนำไปใช้จริง ส่วนที่ได้เกินคาดคือมองเห็นวิธีการจัดการของโรงพยาบาลอื่นๆ ที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับงานที่ตนเองทำอยู่ รวมทั้งเล่าประสบการณ์ทั้งของตนเองและฟังของผู้อื่นที่นอกเหนือจากมุมมองที่เรามองเห็น ได้สิ่งที่อยู่นอกเหนือจากการทำงาน คือได้เพื่อนใหม่ และการทำ blog ซึ่งไม่คิดว่าจะได้รับกลับไปด้วย ส่วนที่ยังไม่บรรลุ ไม่มี ควรปรับปรุงเรื่องเวลา และ Air เย็นมากค่ะ

๓. โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง

๔. โรงพยาบาลหาดใหญ่

บันทึกโดย: สุภาพรรณ ตันติภาสวศิน

 

    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)