ครูอาชีวะเป็นบุคคลที่มีความตั้งใจในการปฏฺบัติงานเพื่อชุมชนสมควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาอาชีพให้มีกำลังใจในการพัฒนาอาชีพ เพื่อสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ