AAR ของผู้เข้าประชุมตลาดนัดฯ ตอนที่ ๒

AAR ของผู้เข้าประชุมตลาดนัดฯ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

        ห่างหายจากการเขียนบล็อกไป ๓ วันเนื่องจากติดวันหยุด ทั้งหยุดที่ดิฉันขอหยุดเอง และหยุดประจำสัปดาห์ของโรงพยาบาล วันนี้ก็ขอกลับมาสรุป AAR ของผู้เข้าประชุมตลาดนัดฯ ต่อค่ะ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑. โรงพยาบาลเขมราฐ

     นพ.วีรชัย ศรีวณิชชากร

            ส่วนที่คาดหวังคือเรียนรู้ KM และนำเกร็ดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลเบาหวานไปใช้ ส่วนที่บรรลุเกินคาดคือวิธีการเรียนรู้แบบ KM เกร็ดความรู้เรื่องการรักษา / การให้ความรู้แนวใหม่ เพราะได้พูดคุย ฟัง Idea จากโรงพยาบาลต่างๆ ส่วนที่บรรลุน้อย ไม่มี ส่งที่ควรปรับปรุง คือเพิ่มเวลาในการเล่าเรื่อง

     คุณจันทรา บุญจิ่ม

            ส่วนที่คาดหวังคือได้รับความรู้ แนวทางการปฏิบัติใหม่ๆ เพื่อมาพัฒนาคลินิกเบาหวานของโรงพยาบาลเขมราฐ และได้มีเพื่อนที่ทำงานด้านคลินิกเบาหวานเหมือนกัน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่วนที่บรรลุเกินคาดคือ เรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ได้แนวคิดที่หลากหลาย ได้มีการพูดคุยกันทำให้รู้จักกันเพิ่มขึ้น สนิทกันมากขึ้นทำให้กล้าพูดคุยกันมากขึ้น ส่วนที่บรรลุน้อยยังไม่พบ สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ เวียนกลุ่มกันให้หลากหลายมากขึ้น เช่นช่วงเช้าแบ่งกลุ่มดอกไม้ ช่วงบ่ายแบ่งกลุ่มสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

     คุณสุชาดา ประชุมแดง

            ส่วนที่คาดหวังคือเทคนิคการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในการแลกเปลี่ยนความรู้ รู้จักการสร้างแรงจูงใจและกลวิธีต่างๆ ที่เหมาะสมในการดูแลเบาหวาน และได้รู้จักคุณลิขิต และคุณอำนวยว่าเป็นใคร ส่วนที่บรรลุเกินคาดคือได้รู้จักแก่นความรู้และขุมความรู้ ได้ทำ blog โชว์ความรู้และกิจกรรมที่ดำเนินงาน และความเป็นกันเอง ไม่วิชาการมากแต่แฝงด้วยความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ส่วนที่บรรลุน้อย ไม่มี สิ่งที่ควรปรับปรุงคือ เวลาในการจัดทำกิจกรรมกลุ่มมีน้อยมาก ไม่เพียงพอ และการสร้างตัวอย่างในการดำเนินกิจกรรม เช่นการทำแก่นความรู้ในกลุ่มต่อไป

     คุณธัญญาภรณ์ จันทราช

            ส่วนที่คาดหวังคือได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นจากการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ได้ปรับปรุงวิธีการทำงาน และนำความรู้ใหม่ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ส่วนที่บรรลุเกินคาดคือเทคนิคการทำงานใหม่ๆ และรับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น ส่วนที่บรรลุน้อยไม่มี แต่ควรปรับปรุงเรื่องเวลา

     คุณทัศนีย์ ศรีวงศ์

            ส่วนที่คาดหวังคือคาดหวังที่จะได้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานกลับไปใช้ในคลินิกเบาหวาน และจะได้เครือข่ายการดำเนินงานเบาหวาน ได้เรียนรู team ส่วนที่ได้เกินคาดคือได้เพื่อใหม่ ได้เรียนรู้การทำ blog (แล้วจะเข้าไปใช้บริการและก็เขียนเยอะๆ นะคะ) ได้ไอเดียใหม่ๆ กลับไปใช้ในการทำงานที่คลินิก ส่วนที่บรรลุน้อยไม่มี ควรปรับปรุงเรื่องเวลา (สนุกดี มีสาระ ได้ประโยชน์)

๒. โรงพยาบาลเมยวดี

     คุณรัตนาวดี มณีไสว

            สิ่งที่คาดหวังคือจะได้กระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ ได้เล่าเรื่องของเราให้เพื่อนฟัง และได้ฟังเรื่องของเพื่อน ส่วนที่บรรลุเกินคาดหวัง คือความรู้ของการดูแลผู้ป่วยเบาหวานโดยเฉพาะ "ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน" จากคุณหมอวรวิทย์ ส่วนที่บรรลุน้อย คือการเป็น Note taker เพราะเรายังทำหน้าที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ในโอกาสหน้าอยากให้มีอาจารย์มาช่วยดูแลเราบ้าง

     ภญ.เฌอกันตา จิรกาล

            สิ่งที่คาดหวังคือได้ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแต่ละแห่ง และมีกิจกรรมเพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วยเบาหวาน ส่วนที่บรรลุเกินคาดหวังคือได้ทราบเรื่องราวการปฏิบัติงาน และวิธีการทำงานกับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเทพธารินทร์ในเรื่องของการป้องกันและรักษาโรคแทรกซ้อนโดยน.วรวิทย์ และจากเพื่อนๆ โรงพยาบาลอื่นๆ ส่วนที่บรรลุน้อย ไม่มี โอกาสหน้าหากจะทำกิจกรรมแบบนี้อีกควรปรับปรุงเรื่องระยะเวลาการจัดและปฏิบัติงาน เนื่องจากนั้นเกินไป ไม่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้

     คุณสายใจ สีหาบุญมาก

            สิ่งที่คาดหวังคือจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และอาจจะได้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการดูแลผู้ป่วยให้ได้ผลดีกับผู้ป่วย ส่วนที่บรรลุเกินคาดคือในส่วนของความรู้ในเรื่องการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งทางโรงพยาบาลเรายังมีหลุมพรางมาก ไม่สามารถนำข้อมูลมาจัดการให้เห็นความชัดเจนในการป้องกันภาวะแทรกซ้อน ส่วนที่บรรลุน้อยคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงเล่าเรื่องในกลุ่มมีเวลาน้อยมาก ทำให้การเล่าเรื่องไม่ได้แก่นแท้ของเนื้อหาหรือการปฏิบัติ ควรปรับปรุงเรื่องเวลา น่าจะมีมากกว่านี้

๓. โรงพยาบาลครบุรี และสถานีอนามัยนาราก

     พญ.สกาวเดือน นำแสงกุล

            สิ่งที่คาดหวัดคือ Idea ใหม่ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและเข้าใจ KM ส่วนที่บรรลุเกินคาดคือได้เพื่อน มิตรภาพ เครือข่าย และความคิด สวนที่บรรลุน้อยไม่มี ส่วนที่ควรปรับปรุงคือ เวลาในการพูดคุย storytelling น้อยไปนิด

๔. โรงพยาบาลหนองคาย ยังไม่ได้รับใบ AAR ค่ะ คงต้องเอามาลงในโอกาสต่อไป เมื่อได้รับแล้ว

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)