แผนปฏิบัติงานของ อศจ.ฉะเชิงเทรา

C.Proors

แผนปฏิบัติงานของ อศจ. ภาคตะวันออก ในโครงการ C.Poors

 

 

 

 

อาชีวศึกษาจังหวัด ฉะเชิงเทรา

 

 

 

 

6 ตุลาคม 2548 - 31 มีนาคม 2549

 

 

 

 

ลำดับ

กิจกรรม

วันที่

สถานที่

งบประมาณดำเนินการ

หมายเหตุ

ที่

 

 

 

(บาท)

 

1

รับนโยบาย สอศ.

6 ต.ค. 48

สอศ.

-

 

 

 

28 พ.ย. 48

คสส.ตะวันออก

 

 

2

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ ศตจ. อศจ. และตั้งศูนย์ ศตจ. อศจ.

10 ต.ค. 48

วท.จุฬาภรณ์(ลาดขวาง)

-

 

 

 

 

 

 

 

3

ประชุมวิทยาลัยใน อศจ. เพื่อทำ Action plan

6 ธ.ค. 48

วท.จุฬาภรณ์(ลาดขวาง)

-

 

 

 

 

 

 

 

4

หากลุ่มเป้าหมาย โดยใช้กระบวนการ KM จากผู้ลงทะเบียน

1-8 ธ.ค. 48

 

28,000

ให้ได้อาชีพที่ต้องการ

 

ความยากจนในพื้นที่ (270 คน)

 

 

 

แท้จริงในการพัฒนา

5

รายงานข้อมูลตามข้อ 5 ให้ศูนย์ภาคและ ศตจ. ศอศ.

9 ธ.ค. 48

ศูนย์ภาคตะวันออก

-

 

 

 

 

และศตจ. สอศ.

 

 

6

ประสานให้วิทยาลัยใน อศจ. ส่งบุคลากรเข้าอบรม KM ระดับวิทยาลัย

12-15 ธ.ค. 48

โรงแรมชลพฤษ์ จ.นครนายก

17,500

7 สถานศึกษา ๆ ละ 1 คน

 

 

 

 

 

จำนวน 7 คน

7

จัดส่งบุคลากรเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นวิทยากรแกนนำ

18-21 ธ.ค. 48

โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี

2,500

อศจ.ฉะเชิงเทรา 1 คน

 

KM …..ของอศจ.

 

 

 

อ.เสริม ศิริประเสริฐ

8

เริ่มดำเนินการพัฒนาอาชีพ และใช้กระบวนการ KM

1 ธ.ค. 48 -

 

1,120,000

กำหนดวันเริ่มพร้อมกัน

 

ไม่จำเป็นต้องสอนเองอาจใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมในบางอาชีพ

31 มี.ค. 48

 

 

ยังไม่กำหนด(คาดว่า 7 ธ.ค. 48)

 

 

 

 

 

 

9

รายงานผลการดำเนินงานต่อเนื่อง

2 สัปดาห์/ครั้ง

 

-

 

 

 

 

 

 

 

10

รับการนิเทศติดตามผล ครั้งที่ 1

26 ธ.ค. 48

 

10,000

 

 

 

6 ม.ค. 49

 

 

 

11

จัดเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ KM ระดบ อศจ. ครั้งที่1

19 ม.ค. 49

วท. ปราจีนบุรี

48,750

ก่อนระดับภาคครั้งที่ 1

 

 

 

 

 

30 - 31 ม.ค. 49

12

จัดถนนอาชีพ ครั้งที่ 1

26-27 ม.ค. 49

ศูนย์การเรียนรู้ภาคกลางฯ

160,000

ประมาณ ม.ค. 49

 

 

 

 

 

 

13

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ระดับ อศจ. ครั้งที่ 2

9 มี.ค. 49

โรงแรมแกรนด์ฯ จ.ฉะเชิงเทรา

48,750

ก่อนระดับภาคครั้งที่2

 

 

 

 

 

 

14

จัดถนนอาชีพ ครั้งที่ 2

23- 24 มี.ค. 49

ศาลากลาง จ.ฉะเชิงเทรา

160,000

ประมาณ มี.ค. 49

 

 

 

 

 

 

15

เริ่มและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ C.Poors

27-31 มี.ค. 49

 

7,000

 

 

 

 

 

 

 

16

ส่งสรุปผลการดำเนินงานให้ ศสส. ภาคและศตจ.สอศ.

3 - 7 เม.ย. 49

 

5,000

กรอบรายงานผลจะแจ้ง

 

 

 

 

 

ภายหลัง

17

กำกับ นิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของวิทยาลัยในสังกัดต่อเนื่อง

1 ธ.ค. 48 -

 

3,000

 

 

 

31 มี.ค. 49

 

 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

 

 

1,637,500

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการดังกล่าวนี้ ต้องส่งให้ ศสส. ภาคตะวันออกและ ศตจ. สอศ. เพื่อรายงานผล หากมีการเปลี่ยนแปลงแผลปฏิบัติการโปรดแจ้งด้วย

 

 

 

(8 ธ.ค. 2548 - อย่างช้า วันที่ 9 ธันวาคม 2548)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อได้รับเงินงบประมาณจัดสรรในงวดที่ 1 และเริ่มต้นทำงาน ควรจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพราะจำนวนเงินในการจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2

 

 

จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในงวดที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ย้ำเน้นว่าจำนวนเงินมาก งานต้องสมบูรณ์มากเช่นกัน จะฝึกอาชีพแบบเดิมคงไม่เหมาะสม มิฉะนั้นจะเสียหายทั้งระบบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)ความเห็น (0)