ปั้นดินให้เป็นดาว

ปั้นดินให้เป็นดาว

บทที่ 1 จุดประกาย

วันนี้ได้บันทึกการปฏิบัติกิจกรรมฐานการเรียนรู้บ้านไพล คือ ประเด็นการปั้นดินให้เป็นดาว

ความหมายการปั้นดินให้เป็นดาว

ความหมายที่ 1 หมายถึง การสร้างหรือพัฒนาจัดการความรู้มุ่งสู่ความสำเร็จ โดยผ่านการบวนการต่าง ๆ จากการดำเนินกิจกรรมที่ปฏิบัติ

ความหมายที่ 2 หมายถึงการสรรสร้าง หรือ สร้างสรรค์งานประติมากรรมด้วยดินเหนียวให้ได้รูปร่างและรูปทรงตามจินตนาการของปฏิบัติกิจกรรมให้ได้มาซึ่งประโยชน์ใช้สอย หรือนำไปตกแต่งประดับให้เกิดความสวยงามและความพึงพอใจตามวัตถุประสงค์ และสามารถสร้างงานให้มีคุณค่าและก่อให้เกิดรายได้

การปั้นดินให้เป็นดาวต้องผ่านกระบวนการ KM อย่างมีระบบ มีเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ได้ อย่างเช่น การนำดินเหนียวมาประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับพืช คือ ภาชนะบรรจุปุ๋ยน้ำ หรือสารสกัดชีวภาพ ที่บรรจุไว้ในกระถางดิน เพื่อเพิ่มพลังต่อการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิตของพืช ซึ่งกระบวนการปั้นอย่างเป็นระบบและใช้หลักวิชาการทางศิลปะ เข้าช่วย เช่น การออกแบบการปั้น การเผา การนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ ต้องศึกษาและมีความรู้ ซึ่งมีขั้นตอนมากมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐานการเรียนรู้บ้านไพลความเห็น (0)