การเรียนการสอน วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง

คำอธิบายรายวิชา
พรบ.การประมง พ.ศ.2490  พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระเบียบและประกาศกรมประมงที่เกี่ยวข้องกับการประมง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM-วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงความเห็น (0)