ตัวอย่างการสร้างระบบรวบรวมข่าวสารใน "มหาวิทยาลัย" ที่นำเสนอโดย ดร.จันทวรรณ
น้อยวัน ของฟรีค่ะ หากผู้เกี่ยวข้องสามารถนำข่าวสารลงได้เองอย่างสะดวก รวดเร็ว ผู้รับข่าวสารสามารถรับรู้ได้ง่ายสะดวก และรวดเร็วเช่นกัน ก็น่าจะนำมาทดลองใช้ อ่านต่อได้ที่นี่ค่ะ

http://gotoknow.org/archive/2005/12/09/12/10/25/e9257