ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ (1)

คณะกรรมการชุดนี้จะต้องมาร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ เพื่อเตรียมพรัอมรับการประกันการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ

    เมื่อวันศุกร์ (16 ธ.ค.48) ผมได้ให้คุณนิตยา (เจ้าหน้าที่บุคคลใหม่) ทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการชุดใหม่ ในวันที่ 19 ธันวาคม ซึ่งยังไม่ได้มีการเรียกประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วย

  • ดร.ศิริลักษณ์ ธีระภูธร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นที่ปรึกษา
  • อนุวัทย์ (ผม) รับบทเป็นประธาน
  • คุณชรินทร์ ร่วมชาติ เป็นกรรมการ (ทำงานธุรการ)
  • คุณกมลพร  เซี่ยงว่อง เป็นกรรมการ (ทำงานการเงิน)
  • คุณสริตา เถาลอย เป็นกรรมการ (ทำงานด้านนโยบายและแผน)
  • คุณกาญดา คันศร เป็นกรรมการ (หัวหน้าหน่วยวิชาการ)
  • คุณอรชร  พุ่มเมือง เป็นกรรมการ (ทำงานห้องปฏิบัติการ)
  • คุณนิตยา  รอดเครือวัลย์ เป็นกรรมการและเลขานุการ (ทำงานบุคคล)

    บางท่านที่ทำงานอยู่ในสำนักงานเลขานุการแห่งอื่น อาจจะสงสัยว่าคณะกรรมการชุดนี้มาได้อย่างไร แน่นอนที่สุดผมคงไม่ได้เป็นผู้เลือกเอง ใช้วิธีสอบถามจากแบบสอบและสรุปออกมาครับ เพราะถ้าผมเรียกทุกคนเข้าร่วมประชุมทั้งหมด จะทำให้กระทบกับงานประจำ แต่คนกลุ่มนี้จะต้องไปทำหน้าที่ประสานงานกับคนในงานร่วมกันคิด ร่วมกันทำการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ โดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลัก ซึ่งประกอบด้วย งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน งานบริการการศึกษา และงานห้องปฏิบัติการ ซึ่งเกณฑ์การตัดสินต่าง ๆ  ได้มีข้อสรุปออกมาเรียบร้อยแล้วจากการดำเนินกิจกรรม OFFICE KM  ของสำนักงานเลขานุการเกือบทุกแห่งในมน. 3 ครั้ง นอกจากองค์ประกอบที่ 10 ที่สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ยังไม่เคยประเมินเลย นั้นยังต้องทบทวนกับองค์ประกอบอื่น ๆ ที่สำนักงานเลขานุการจะต้องประเมินด้วยคือ องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ  องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ และองค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

     วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม นี้คณะกรรมการชุดนี้จะต้องมาร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการ เพื่อเตรียมพรัอมรับการประกันการประเมินตนเอง/ตรวจสอบ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (2)

JJ
IP: xxx.146.247.69
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่ามเลขานุการคณะฯ

 น่าจะเพิ่มเรื่อง การวิจัยสถาบัน องค์ประกอบ 4 ด้วยครับ

ด้วยความปรารถนาดีครับ

JJ

บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
คิดอยู่เหมือนกันครับ เพราะคณะสหเวชศาสตร์มีวิสัยทัศน์แห่งการเป็นคณะวิชาแห่งการวิจัย และขอนำข้อคิดเห็นของอาจารย์ไปหารือในที่ประชุมประกันคุณภาพครับ