ในภาษามลายูเวลาจะแนะนำชื่อจะพูดว่า

  • Saya nama Anas อ่านว่า "ซายา นามา อนัส" แปลว่า ฉันชื่ออนัส
  • Saya nama Amina อ่านว่า "ซายา นามา อามีนา" แปลว่า ฉันชื่ออามีนา
  • คำว่า  Saya (ซา-ยา) แปลว่า "ฉัน ผม หรือ ดิฉัน" ใช้ได้ทั้ง 2 เพศ เหมือนกับคำว่า  I (ไอ)ในภาษาอังกฤษครับ
  • คำว่า nama (นา-มา) แปลว่า "ชื่อ"
  • Saya nama ..............   ฉันชื่อ..................
  •  ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะออกเสียงประโยคดังกล่าวเป็น          "ซายอ นามอ....................." ครับ