เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสอนอย่างไรให้ได้ผล
    คำศัพท์ภาษาอังกฤษสอนอย่างไรให้ได้ผล  " ถ้าไม่มีความรู้    ด้านไวยากรณ์ เราก็จะสื่อสารได้ไม่มากนัก แต่ถ้าไม่รู้คำศัพท์ เราก็   ไม่สามารถจะสื่อความหมายได้เลย"( Wilkins: 1977 : 111 อ้างอิงโดย John 1986:20) กล่าวได้ว่า การที่ผู้เรียนจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนต้องมีความรู้ด้านไวยากรณ์และคำศัพท์อย่างสมดุลกัน เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษน่าสนใจ จึงขอกล่าวถึง  บทบาทของคำศัพท์ในการเรียนภาษา  เทคนิคการสอนคำศัพท์ แบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์
1. บทบาทของคำศัพท์ในการสอนภาษา (The role of vocabulary in Language Teaching) การสอนคำศัพท์โดยมีจุดหมายให้ผู้เรียนนำไปสื่อสารได้ ผู้เรียนต้องมีความรู้คำศัพท์ อย่างลึกซึ้งในเรื่องต่อไปนี้
    * สามารถออกเสียงได้ถูกต้อง
    * สามารถสะกดคำได้ถูกต้อง
    * วิธีการใช้คำศัพท์ร่วมกับคำอื่น
    * สามารถจดจำได้ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
    * สามารถนึกคำศัพท์ได้ทันทีที่เวลาต้องการพูด
    * สามารถนำคำศัพท์ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้
    * สามารถใช้คำศัพท์ได้ถูกหลักไวยากรณ์
    * สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
2. เทคนิคการสอนคำศัพท์ ( Teachniques in Vocabulary Teaching)
    * สอนโดยการสาธิต ใช้ท่าทางประกอบ
    * สอนโดยใช้สื่อ เช่น รูปภาพ หุ่นจำลอง ของจริง แผ่นใส เขียนบนกระดานดำ
    * อธิบายด้วยคำพูด เช่น การใช้คำเหมือน การใช้คำตรงกันข้าม
3. แบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์ ( A Variety of Vacabulary Exercises)
    * Collocation Exercise
    * Matching word and definition exercise
    * Synonym and antonym exercise
    * Compound words exercise
    * Vocabulary game and activities
    กล่าวโดยสรุป การสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ได้ผล ผู้สอนต้องมีกลวิธีการสอนดังกล่าวข้างต้นและต้องกระทำอย่างต่อเนื่องทั้งในเวลาปกติในห้องเรียนและนอกห้องเรียน อาจจัดเป็นมุม Vocabulary เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างมีความสุขมากขึ้น
อ้างอิงจาก อ.ถนอมเพ็ญ ชูบัว ร.ร.บ้านควนขนุน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อุทยานการศึกษาอุดมปัญญา

คำสำคัญ (Tags)#เทคนิคการสอน

หมายเลขบันทึก: 98751, เขียน: 26 May 2007 @ 10:03 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 09:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากๆ ขอบคุณค่ะ