ในความคิดเห็นของผมธุรกิจการจัดฝึกอบรมในอีก5ปีข้างหน้าผมคิว่าการจัดอบรมจะได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจาก