กระบวนการจจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และ ระบบราชการ

 ในวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ศูนย์บริการวิชาการได้เรียนเชิญ ตัวแทน จาก กพร คือ รศ.ดร.สมบัติ และ อาจารย์ ดร.ประพนธ์ จาก สคส มาบรรยายพิเศษ โดย มุ่งหวังให้ เกิด" การเปลี่ยนแปลง และ พัฒนา คน งาน และ องค์กร โดยใช้ การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือ"

 ท่านสามารถ Download File โดย CLIK ไปที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมี Slide Power Point ทีมีคุณค่ามากครับ

JJ