เรื่องของเทวดา

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ตอนนี้กระแสจตุคามรามเทพกำลังมาแรง มาเรียนรู้เรื่องเทวดากันดีกว่า

 

เรื่องของเทวดา

                 คงต้องยอมรับกันว่าในยุคนี้ กระแสจตุคามรามเทพแรงมาก สมัยผมเรียนอยู่ใน

มหาวิ ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผมเคยเรียนวิชาภาษาไทย ๔ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณคดีไทย ได้เรียนเกี่ยวกับเทวดาไว้พอสมควรจึงอยากนำมาเล่าสู่กันฟังดังนี้

                ตำรา มสธ. ท่านบอกว่าเทวดา มี ดังนี้

๑.       สมมุติเทวดา หรือที่เราเรียกว่าสมมุติเทพ ก็คือพระมหากษัตริย์ ในหลวงของเราพระองค์ท่านคือองค์เทพองค์หนึ่งนั่นเอง

๒.     วิสุทธิเทวดา ก็คือพระอรหันต์ขีณาสพทั้งปวง อันมีพระสรรเพชญ์พุทธเจ้าทรงเป็นประธาน

๓.     โอปปาติกเทวดา เทวดาประเภทนี้ยังแบ่งย่อยได้อีกคือ

๓.๑ ภูมเทวดา จะสิงสถิตอยู่ตามต้นไม้และภูเขาเป็นต้น เช่นรุกขเทวดาที่เราเคยได้ยิน

๓.๒ อากาศเทวดา เทวดาประเภทนี้อยู่ในทิพยพิมานที่ลอยอยู่ในอากาศทั่วไป เช่นพลาหกเทพบุตร

๓.๓ เทวดาในฉกามาพจร คือ

๓.๓.๑ จาตุมหาราชิกเทวดา เป็นแดนสวรรค์ของท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ คือ ท้าวธตรัฏฐ์ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักข์ ท้าวไพศพ หรือที่เรารู้จักกันในนามท้าวเวสสุวัน

๓.๓.๒ ดาวดึงส์เทวดา เป็นที่สถิตของพระอินทร์ สวรรค์ชั้นนี้มีอะไรน่าสนใจมาก  ว่างๆผมจะเล่าให้ฟัง

๓.๓.๓ ยามเทวดา เทวดาผู้เป็นใหญ่ชื่อสุยามเทวราช ไม่มียามมืดค่ำ

๓.๓.๔ ดุสิตเทวดา ก่อนจะลงมาตรัสรู้พระโพธิสัตว์มักจะเป็นเทวดาอยู่สวรรค์ชั้นนี้

๓.๓.๕ นิมมานรดีเทวดา เทวดาชั้นนี้อยากได้อะไรก็เนรมิตเอาเอง ไม่ต้องรอของเซ่นสังเวย

๓.๓.๖ ปรนิมมิตวสวัตตีเทวดา เทวดาชั้นนี้ควบคุมการเนรมิตอีกที

๓.๔ พระพรหมเทวดา อยู่เหนือ ฉกามาพจรขึ้นไป แบ่งเป็น ๒ ประเภทคือ

๓.๔.๑ รูปพรหมมี ๑๖ ชั้นคือ

๓.๔.๑.๑ ปาริสัชชา

๓.๔.๑.๒ ปโรหิตา

๓.๔.๑.๓ มหาพรหมา

๓.๔.๑.๔ ปาริตตา

๓.๔.๑.๕  อาภัสรา

๓.๔.๑.๖ อัปมาณา

๓.๔.๑.๗ ปริตตาสุภา

๓.๔.๑.๘ อัปมาณาสุภา

๓.๔.๑.๙ สุภกัณหา

๓.๔.๑.๑๐ เวหับผลา

๓.๔.๑.๑๑ อสัญญี

๓.๔.๑.๑๒ อวิหา

๓.๔.๑.๑๓ อตัปปา

๓.๔.๑.๑๔ สุทัสสา

๓.๔.๑.๑๕ สุทัสสี

๓.๔.๑.๑๖ อกนิฏฐ

๔.๔.๒ อรูปพรหม ไม่มีตัวตน มีแต่ดวงจิต มี ๔ชั้นคือ

๔.๔.๒.๑ อากาสานัญจายตนะ

๔.๔.๒.๒ วิญญาณัญจายตนะ

๔.๔.๒.๓ อากิญจัญญายตนะ

๔.๔.๒.๔ เนวสัญญานาสัญญายตนะ

เล่าเรื่องเทวดาพอสังเขปแค่นี้ก่อน ยังไม่ลงรายละเอียดถ้าว่างๆจะมาเล่ากันอีกนะครับ  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)