การเรียนการศึกษาแบบเรียนรวมนี้จัดทำขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันของผู้ที่สนใจจะศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม   

 (เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา    Mental Retarardation) เนื้อหาส่วนที่ 2   

                         ดูข้อมูล  โปรดคลิก