ความเห็น 10016

เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (เนื้อหาส่วนที่ 2 )

อาจารย์ประไพ สิทธิเลศ
IP: xxx.170.161.248
เขียนเมื่อ 

นักศึกษาออกแบบหน้าเว็บได้ดี  สามารถทำงานได้ครบตามที่ได้รับมอบหมาย อาจารย์ให้ A ค่ะ