เด็กออทิซติค (ข้อมูลส่วนที่ 2)

           เด็กออทิซติค หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องอย่างรุนแรงในการสื่อความหมาย พฤติกรรมสังคม และการเรียน ความบกพร่องมักเกิดขึ้นในวัยเด็ก เด็กเหล่านี้จะมีปัญหาในการใช้ความคิด สติปัญญา การรับรู้ ซึ่งเป็นผลให้เด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้ดี ขาดความเข้าใจในวิชาที่เรียน มีปัญหาในการสื่อสาร และการคบเพื่อน 

 (อย่าลืมคลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติมนะค่ะ มีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมโปรดคลิก