เด็กออทิซติค (Autistic  Chikdren)   คือ กลุ่มอาการที่แสดงความผิดปกติของพัฒนาการของเด็ก  ลักษณะอาการของเด็กที่เป็นออทิสติก  คือ  ชอบแยกตัว  อยู่กับตัวเอง  ไม่พูดหรือติดต่อสื่อสารทางภาษากับคนอื่น  และมีปัญหาด้านพฤติกรรม.........(อ่านต่อ)


                                           
ดูข้อมูล  โปรดคลิก

                                        ^.^ แบบทดสอบ ^.^

                                   ^:^  เฉลยแบบทดสอบ  ^:^