บล็อกนี้สรางขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาแบบเรียนรวม สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ปี 4 ปีการศึกษา 2548 ดูข้อมูลโปรดคลิ๊ก