องค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชนตำบลหนองสาหร่าย (1 พฤษภาคม 2550)


หนองสาหร่าย
	วันนี้เป็นวันแรกของการเริ่มทำงานเป็นลูกจ้างในโครงการวิจัยและพัฒนาองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน (มีคุณภีมเป็นลูกพี่)  
ถือเป็นฤกษ์ดีที่ได้มีโอกาสติดตามสถานการณ์ขององค์กรการเงินและสวัสดิการที่นับว่าเข้มแข็งที่สุดของประเทศไทยในตอนนี้ 
นั่นก็คือ  องค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชนตำบลหนองสาหร่าย  เริ่มออกเดินทางประมาณเวลา 12.00 น. จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกำแพงแสน  ไปถึงตำบลหนองสาหร่าย จ.กาญจนบุรี  ประมาณเวลา 13.30 น. โชคดีที่วันนี้องค์กรฯ หนองสาหร่ายกำลัง
มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์กรฯ ให้แก่ผู้ที่มาดูงาน  ก็ถือโอกาสเข้าไปนั่งฟังจับใจความได้ว่า องค์กรฯ หนองสาหร่าย 
ซึ่งมีคุณศิวโรจน์  (รองนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย) เป็นประธาน  ก่อตั้งองค์กรฯ ขึ้นมาภายใต้สภาพปัญหาหลักของชุมชน 
คือ หนี้สิน ที่มีจำนวนสูงถึง 96 ล้านบาท  ประชาชนไม่มีเงินออม  และโยงไปถึงไม่มีการบริการด้านสวัสดิการจากรัฐบาล ประชาชนจึงขาด
ที่พึ่งทั้งทางด้านการเงินและสวัสดิการ  ดังนั้นองค์กรฯ จึงก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือให้ชุมชนไปสู่เป้าหมายด้วยกัน คือ ความสุขในชุมชน  
องค์กรประกอบด้วย 3 ส่วนที่บริหารงานควบคู่กันไป ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนหนองสาหร่าย  สถาบันการเงินตำบลหนองสาหร่าย  
และสวัสดิการชุมชนตำบลหนองสาหร่าย  จุดแข็งขององค์กรฯ หนองสาหร่าย คือ การบริหารงานแบบบูรณาการ เน้นให้ทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในองค์กรฯ โดยเฉพาะการระดมทุน สถานะภาพในปัจจุบันของสถาบันการเงินฯ มีสมาชิก
จำนวน 800 คน มีหน่วยงานภายนอกที่ให้ความสนับสนุน ได้แก่ พอช. ให้เงินสนับสนุน 5 ล้านบาท/ปี  และสถาบันการเงินอื่น ๆ 
เช่น ธกส. ส่วนสถานะภาพของสวัสดิการชุมชนฯ มีสมาชิก 400 คน  อบต.หนองสาหร่าย ให้เงินสนันสนุน 100,000 บาท/ปี  
หลักการของสวัสดิการชุมชนฯ คือ การให้สวัสดิการแก่สมาชิกตั้งแต่การเกิด แก่ เจ็บ ตาย  สำหรับสถานะภาพของวิสาหกิจชุมชน
หนองสาหร่าย  ประกอบด้วย น้ำดื่ม  ปุ๋ย  ข้าวสาร ดินปลูก  พริกแกง  ผลิตภัณฑ์ ฯ รายได้จากวิสาหกิจชุมชนฯ นำมาจัดสรร
เป็น 3 ส่วน คือ ร้อยละ 30 สำหรับกองทุนประกันความเสี่ยง ร้อยละ 30  ลงทุนวิสาหกิจชุมชนฯ และร้อยละ 40 สำหรับจ่ายสวัสดิการ 
หลังจากเวทีแลกเปลี่ยนความรู้แก่ผู้มาดูงานเสร็จแล้ว  ต่อด้วยวงสนทนาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรฯ ต่อไปในอนาคต  ภายหลังภาพองค์กร
เข้มแข็งระดับประเทศนั้นได้ซ่อนความอ่อนล้าและหมดกำลังใจของแกนนำ ซึ่งสะท้อนผ่านทาง คุณศิวโรจน์ ว่าสวัสดิการชุมชนฯ มีปัญหา
เรื่องเงินทุนยังมีจำนวนน้อย เนื่องจากจำนวนสมาชิกน้อย (400 คน) จากเป้าหมายที่วางไว้อยู่ที่ 3,600 คน ซึ่งสามารถระดมเงินทุนได้เพียง 
200,000  300,000 บาท/เดือน ต้องใช้เวลาประมาณ 20 ปี จึงจะสามารถสร้างองค์กรที่เข้มแข็งได้  เหตุผลที่มีจำนวนสมาชิกน้อยเกิดจาก
วามไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรฯ ส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องของการเมือง อีกทั้งความไม่จริงจังในการช่วยเหลือจากภาครัฐ  
วันนี้องค์กรฯ หนองสาหร่ายจึงมีโจทย์ว่า ทำอย่างไรให้เกิดกระบวนการเพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิกให้ได้ตามเป้า  ภายในวงสนทนา
จึงได้ช่วยกันระดมความคิดเห็น  และได้แนวทางในการขยายจำนวนสมาชิก โดยต้องระเบิดจากข้างใน ไม่นั่งรอความช่วยเหลือจากภาครัฐ  
การบริหารงานขององค์กรฯ จึงมีการจัดทำปฏิทิน กำหนดวัน เวลา สถานที่ การจัดประชุมของทุกหมู่บ้าน แจกจ่ายไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งของภาครัฐและเอกชนที่ต้องติดต่อประสานงานกับชุมชน  หากหน่วยงานใดต้องการประชุมร่วมกับชุมชน  หน่วยงานนั้น ๆ ต้อง
เข้ามาหาชุมชนเองตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดไว้ในปฏิทินเท่านั้น  เพราะนอกจากวัน เวลา ที่กำหนดถือเป็นวันทำงานของประชาชน 
ไม่สามารถประชุมหรือจัดเวทีร่วมกับหน่วยงานภายนอกได้ เป็นการต่อรองอำนาจของรัฐและหน่วยงานภายนอก การขับเคลื่อนองค์กรฯ 
มีแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว คือ แผนระยะสั้น 1) ขยายวงแกนนำโดยการทำวงคิดวงคุย วงเล็กจำนวน 5-7 คน เริ่มจากคนที่เข้าใจ
และพร้อมจะเข้าร่วม และให้แต่ละคนในวงทำวงคุยต่อยอดกับวงอื่นต่อไป 2) สร้างความเชื่อมั่นขององค์กร ด้วยการดึงคนที่ไม่เห็นด้วย
ทั้งภาครัฐ ชาวบ้านหัวแข็ง นักการเมือง เข้ามาร่วมในองค์กรฯ เป็นการสร้างศรัทธาให้ผู้อื่นได้เห็น 3) สร้างความน่าเชื่อถือของแกนนำ  
แผนระยะยาว เป็นการพัฒนาคนให้เป็นคนดีถึงพร้อมด้วย ทาน ศีล สมาธิ  ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายของแผนแม่บทชุมชน คือ แก้หนี้  
สร้างคนดี  มีเงินออม  สร้างบารมี  
ม้ว่าการขับเคลื่อนขององค์กรฯ ครั้งนี้จะยังมีอุปสรรค(ใหญ่หลวง) ในการขับเคลื่อนองค์กร แต่ขอเป็นผู้หนึ่งที่คอยเป็น
กำลังใจให้คุณศิวโรจน์และแกนนำในองค์กรฯ ทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรดี ๆ แบบนี้ให้เกิดขึ้นจริง เป็นสถาบันของเกษตรกร
ที่แท้จริง  คิดว่าเป็นเพียงทางออกเดียวที่จะทำให้เกษตรกรไทยสามารถอยู่รอดได้
คำสำคัญ (Tags): #หนองสาหร่าย
หมายเลขบันทึก: 96270เขียนเมื่อ 15 พฤษภาคม 2007 09:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 08:31 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (7)

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ค่ะ เป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอค่ะ

พื้นที่ตำบลหนองสาหร่ายอยู่ในขบวนการจัดการความรู้บูรณาการกองทุนเพื่อสวัสดิการชุมชนต้นแบบโดยการสนับสนุนของพอช.และภาคี

หน่วยฯจะสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ผ่านเครือข่ายภาคตะวันออกของพอช.ซึ่งจะได้ทำความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการต่อไป

รัตน์เป็นผู้ประสาน จัดแฟ้มงานนี้ด้วยนะ

เพิ่งมีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชม blog ของรัชค่ะ

ข้อมูลที่รัชนำเสนอผ่าน blog จะเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้ที่สนใจงานด้านนี้ค่ะ

ขอ "ชื่นชม" และเป็น "กำลังใจ" ให้รัชในการเลือกเดินบนเส้นทางของ "นักวิจัย" เพื่อการพัฒนานะคะ

 

นายสิทธิกาญจน์ โสวัสสะ นายธวัชชัย หวนบุดตา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

นายสิทธิกาญจน์ โสวัสสะ นายธวัชชัย หวนบุดตา นางณัชทรากานต์ ไกรวงศ์
ข้อมูลที่ได้รับน่าสนใจมากและเป็นประโยชน์ถ้ามีโอกาสอยากจะไปศึกษาดูงาน

เป็นแหล่งการเรียนรู้

มีรายละเอียดเพิ่มเติมส่งเมล์มาเจียงใหม่บ้างเน่อครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี