เรียนรู้การพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพสู่ความยั่งยืน ผ่านระบบe-learning

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทำให้มีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาสุขภาพชุมชนโดยใช้แนวการเดินเรื่องด้วนการพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพ ก็จะได้นำมาปรับใช้กับแนวการเดินเรื่องของไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนต่อไป

     กองสุขศึกษา ได้พัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-learning) เรื่อง การพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพสู่ความยั่งยืนขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพโดยเป็นสื่อทางเลือกให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหน่วยงานระบบบริการสุขภาพ มีช่องทางการเรียนรู้ ที่เป็นการเรียนสำหรับทุกคน เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยในการพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างผู้เรียน และกับผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการบรรลุผลตามนโยบายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่

     โดยได้เปิดให้บริการสมัครลงทะเบียนและเข้าเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์แล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนเรียนได้ที่ http://www.elearning.thaihed.com หรือที่ http://www.thaihed.com  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น ซึ่งผมก็ได้เป็นสมาชิก ลงทะเบียนเรียน และผ่านการประเมินตามหลักสูตรนี้แล้วครับ โดยสรุปก็จะทำให้มีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาสุขภาพชุมชนโดยใช้แนวการเดินเรื่องด้วนการพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพ ก็จะได้นำมาปรับใช้กับแนวการเดินเรื่องของไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนต่อไป ขณะนี้ยังรอผู้เรียนอีกประมาณ 33 ท่าน ยังพอทันถ้าสมัครเรียนทันที

     ในหลักสูตรมีเนื้อหาหลัก 4 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนจะแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ รวมทั้งหมด 12 ส่วน (Module) ดังนี้

     บทเรียนที่ 1 เรื่อง แนวคิดการสร้างสุขภาพ มี 4 Modules ได้แก่
          1. สถานการณ์ปัญหาสุขภาพและแนวโน้มของปัญหาในอนาคต
          2. แนวคิดและยุทธศาสตร์การสร้างสุขภาพ
          3. ทิศทางการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ
          4. ระบบสุขภาพในชุมชน

     บทเรียนที่ 2 เรื่อง การปรับบทบาทใหม่ของบุคลากรในการสร้างสุขภาพ มี 3 Modules ได้แก่
          5. แนวคิดของระบบสุขภาพในปัจจุบัน
          6. บทบาทใหม่ในการสร้างสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
          7. การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพ

     บทเรียนที่ 3 เรื่อง การพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพ มี 4 Modules ได้แก่
          8. แนวคิดการพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพ
          9. เทคนิคและวิธีการพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพให้เข้มแข็งและยั่งยืน
          10. บทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับการพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพ
          11. การประเมินชมรมสร้างสุขภาพ

     บทเรียนที่ 4 เรื่อง ตัวอย่างการพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพให้เข้มแข็ง มี 1 Module ได้แก่
          12. ตัวอย่างการพัฒนาชมรมสร้างสุขภาพให้เข้มแข็ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (1)

IP: xxx.113.76.9
เขียนเมื่อ 

เพื่อน ๆ หมออนามัยครับ สมัครเข้าไปเรียนรู้กันนะครับ แล้วอย่าลืมสร้าง Blog กันครับ