การประชุมและจัดทำ Work Shop

การประชุมและจัดทำ Work Shop

     องค์กรของผมเป็นองค์กรของรัฐ...ซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายบางฉบับ (เจ้าพนักงานหน้าที่)และก็เป็นผู้ให้บริการในเวลาเดียวกัน...ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย...หากใช้ไม่ถูกต้องหรือใช้ในทางที่ผิด...ก็จะถือว่า "ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ" ...ซึ่งก็คงเป็นคดีความไปต่างๆนาๆ...ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมาย...นอกจากจะต้องยึดหลักนิติศาสตร์แล้ว...ยังต้องพิจารณารัฐศาสตร์ควบคู่กันไปด้วย...ซึ่งก็คงจะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้โดยทันทีว่า...ในทางปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่ยากเป็นอย่างยิ่ง...ดังนั้นในการวินิจฉัยหรือตีความประเด็นกฎหมายต่างๆจึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบ...

     ยิ่งเป็นเรื่องยากมากขึ้น...เมื่อกฎหมายที่อยู่ในมือและมีอำนาจบังคับใช้มีถึง 3 ฉบับ...ในองค์กรจึงมีการจัดการองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ...เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความผิดพลาดน้อยที่สุด...รูปแบบหนึ่งที่ผมชอบและคิดว่าได้ผลคือการจัดการประชุมและจัดทำ Work Shop ...ในการ Work Shop ประเด็นของกฎหมาย...ก็จะมีพนักงานที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายโดยตรง และเคยหารือประเด็นกฎหมายต่างๆไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่พนักงานคนอื่นๆ...ประเด็นกฎหมายใดที่มีผู้สงสัย และเคยมีการหารือไปยังกฤษฎีกาแล้ว...หรือเคยหารือไปยังหน่วยงานผู้ร่างกฎหมายนั้น...วิทยากรก็จะเล่าถึงแนวทางปฏิบัติและการวินิจฉัยในประเด็นนั้นให้กับผู้ที่สงสัยได้รับทราบ...แต่หากมีประเด็นใหม่...ก็จะมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง...ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม...เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน...ถ้าไม่ได้ข้อสรุป...ก็จะหารือถึงแนวทางปฏิบัติไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ...และจะมีการถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้รับทราบ...ซึงหลังจากการประชุมดังกล่าว...ผมได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมาก...และทุกวันนี้...หากมีประเด็นกฎหมายใหม่ๆ...ที่ผมมีข้อสงสัยและเข้าใจไม่ชัดเจน...ผมก็จะใช้วิธีโทรศัพท์สอบถามท่านที่เป็นวิทยากรเหล่านั้น

    จะเห็นว่า...หากไม่มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของแต่ละบุคคล...ให้แก่บุคคลอื่นได้รับทราบ...ไม่ว่าจะจากการจัดประชุม หรือ Work Shop ...องค์กรก็จะเสียโอกาสที่จะพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถได้อย่างรวดเร็ว...ปัจจุบันนี้...วิทยกรผู้ที่เคยให้ความรู้แก่ผม...ได้กลายเป็นผู้บริหารเสียส่วนใหญ่...ซึ่งโอกาสที่ท่านเหล่านั้น...จะได้ใช้ความรู้ที่มีอยู่ในประเด็นของกฎหมาย...ก็มีน้อยลง...เพราะงานของผู้บริหาร...จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง   ผมจึงมองว่า...องค์กรมีการจัดการองค์ความรู้ที่ดีที่ทำให้มีการถ่ายทอดความรู้ฝังลึก...จากพนักงานคนหนึ่ง...ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง  ซึ่งจะช่วยให้องค์กร...ยังคงรักษาความเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพได้...ตลอดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน klang99999ความเห็น (0)