การดึง Tacit Knowledge มาใช้ในการทำงาน

หัวใจหลักของการดึง Tacit Knowledge ออกมาให้ได้ประสบผลสำเร็จนั้น ควรจะต้องสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนในทีม “มีใจ” คิดที่จะแบ่งปันถ่ายทอดความรู้

การเสาะหาและยึดกุมความรู้ (Capture)  หรือที่พูดกันง่ายๆว่าการดึง “ความรู้ฝังลึก” หรือบางตำราเรียกว่า “ความรู้ซ่อนเร้น” (Tacit  Knowledge)  ซึ่งเป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวคน  เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน  เป็นภูมิปัญญา  โดยที่การจัดการ Tacit Knowledge นั้นจะเน้นไปที่การจัดเวทีเพื่อให้มีการแบ่งปันความรู้ที่อยู่ในตัวผู้ปฏิบัติทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  อันนำไปสู่การสร้างความรู้ใหม่  ที่แต่ละคนสามารนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป   สำหรับเทคนิควิธีการที่จะนำมาใช้ในการดึง Tacit Knowledge มาใช้นั้นมีหลายวิธีการด้วยกัน  แตกต่างกันไป  เช่น  การสัมภาษณ์  การประชุม  สัมมนา  การ Brain  storming ซึ่งทำให้ Team Work ได้เกิดการแลกเปลี่ยนถ่ายทอด  ความรู้  ข้อคิดเห็นประสบการณ์และทักษะความชำนาญของตนออกมา  ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  และสร้างความรู้และยกระดับตามมาในที่สุด 


ดังนั้นคิดว่าหัวใจหลักของการดึง Tacit Knowledge ออกมาให้ได้ประสบผลสำเร็จนั้น  ควรจะต้องสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนในทีม “มีใจ” คิดที่จะแบ่งปันถ่ายทอดความรู้  ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการสร้างความเชื่อมั่ันและเปิดโอกาสให้ทุกคนในทีมกล้าและมีความเชื่อมั่ันที่จะถ่ายทอดความคิด  สื่อออกมาให้ทุกคนในทีมได้รับฟัง  และหากให้ทีมมีระบบ Seniority ก็ควรจะหาแนวทางให้เกิดความเสมอภาคทางความคิดเห็น  ผู้มีอาวุโสหรือประสบการณ์มากกว่าก็ต้องกล้าเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  โดยไม่มีอคติใดๆทั้งสิ้น  นอกจากนี้การสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในผลสำเร็จของานร่วมกันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสำัคัญเช่นกัน เพื่อป้องกันปัญหาความต้องการความเป็นเจ้าของในผลสำเร็จของงานแบบเป็นเอกเทศ  อันจะนำมาซึ่งผลตอบแทนในรูปต่างๆที่จะตามมา  หรือแม้กระทั่งการร่วมเป็นเจ้าของร่วมรับผิดชอบในความผิดพลาดหรือล้มเหลวของงานก็เช่นกัน  เพราะไม่เช่นนั้นแล้วถ้าตกอยู่ที่คนใดคนหนึ่งแล้วจะก่อให้เกิดความรู้สึกล้มเหลว  ขาดความเชื่อมั่น  โดนตำหนิ  ไม่กล้าสู้หน้า  ขาดความมั่นใจในการที่จะดึง Tacit Knowledge มาใช้  และทำให้การจัดการความรู้ดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จในที่สุด 


นอกจากนี้แล้ว  ยังมีเทคนิคปลีกย่อยอีกหลายวิธีที่จะดึง Tacit Knowledge ที่มีอยู่ในแต่ละตัวบุคคลออกมาใช้ เช่น  การสร้างบรรยากาศในการเปิดประเด็นในการพูดคุย เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในการทำงาน   ซึ่่งจะเห็นว่าวิธีการดังที่กล่าวมาแล้วเป็นเทคนิควิธีที่จะช่วยในการดึง Tacit Knowledge ของแต่ละบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายและแตกต่างกันออกมาเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มพูนความรู้แ่ก่ตนเอง  เพื่อนร่วมงาน  และองค์กรได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน What is KM?ความเห็น (0)