เริ่มจากปัญหาที่พบจากการทำงานในแต่ละวัน...นำปัญหาดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนกันระหว่างคนในองค์กรเพื่อหาทางแก้ไขและป้องกัน...ตามทฤษฎีและประสบการณ์...นำมาซึ่งการแลกเปลี่ยน  วางแผนและจ่ายงานก่อนการทำงานในช่วงเวลา 8.00 - 8.30 น. และการกำหนดให้มีการประชุมในทุกบ่ายวันอังคาร... โดยฉันทำหน้าที่เป็น"คุณอำนวย"ในการอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนความรู้ จดปัญหา และแนวทางแก้ไขที่ได้จากการประชุม  เพื่อเป็นองค์ความรู้ขององค์กรและตรวจสอบการทำงานให้ตรงตามข้อสรุปของการประชุม...