การพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ปี 2550


สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ได้ทุ่มเทงบประมาณ จำนวนมาก ในการพัฒนาบุคลากรของ กศน. ทางด้าน ICT ซึงปีงบประมาณ 2550 มีโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT เป็นจำนวนมาก แต่เวลาที่จะทำเหลือน้อยเต็มที เพราะงบประมาณเพิ่งจะจัดสรร มาให้ ต้องเร่งดำเนินการ
    โครงการต่างๆ เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากการประชุมที่ส่วนกลางเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยสรุปโครงการที่งานสารสนเทศต้องรับผิดชอบ มีดังนี้
 1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2550 เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรค์ จากสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนในชื่อ  "โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสาสนเทศ และการสื่อสาร" โดยมีกิจกรรมที่มอบให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการ 3 กิจกรรม คือ
       1.1 จ้างบุคลากรภายนอกปฏิบัติหน้าที่ด้านระบบเครือข่ายระบบงานบนเวบ (Web Application) และ วิทยากร ซึ่งกิจกรรมนี้ ได้ประสานงานกับงานพัสดุ ศนอ. เป็นผู้ดำเนินการจัดจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงาน
       1.2  การฝึกอบรมบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านเวบไซต์ เครือข่าย และระบงานสารสนเทศของ ศนจ. หลักสูตรการติดตั้งระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ (Onsite Training) เป็นกิจกรรมที่คัดเลือกผู้แทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 5 คน เข้ารับการอบรมเป็นแม่ไก่ ต่อจากนั้นคณะแม่ไก่ จะต้องเดินทางไปอบรมให้กับบุคลากรของจังหวัดทั้ง 19 จังหวัด ในลักษณะ Onsite Training เกี่ยวกับการติดตั้ง web Server  ระบบ Security และ Web Application ของระบบงานที่ ศนจ. จำเป็นต้องใช้งานผ่านทาง Internet 
       1.3 การวิจัยและพัฒนาด้าน ICT กับ การศึกษานอกระบบ เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการร่วมกันทั้ง 5 ภาค ในการศึกษา และพัฒนางานด้าน ICT ในลักษณะของ Participatory Action Research โดยการดำเนินงานโครงการ จะดำเนินการในรูปแบบเดียวกัน แต่อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียด
 2. โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนออนไลน์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ ที่จัดสรรให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสนับสนุนงานด้าน ICT ของหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะงานที่ขึ้นต้นด้วยตัว e เช่น e-Learning e-Training e-Book e-Library e-Filing e-Service  e-Survey e-School

   ดังนั้น ถ้าดูโครงการทั้งหมดที่จะดเเนนการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของ กศน. ทั้งในส่วนที่ภาค และจังหวัดรับผิดชอบ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงการเกี่ยวกับการอบรมเพียบ ไม่รู้ว่าเวลาที่เหลือจะทันหรือเปล่า มีโครงการอบรมต่างๆ ดังนี้
   1. อบรมเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศของ ศบอ. หลักสูตรซ่อมบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ (อบรมที่ ITED ศนจ. นครราชสีมา)
    2. อบรมพนักงานราชการ หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (อบรมที่ ITED ศนจ. นครราชสีมา)
    3. อบรมวิทบยากรหลักสูตรการติดตั้งระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ (ดำเนินการอบรมแม่ไก่ โดย สำนักฯ)  ผู้เข้าอบรมคือตัวแทนของภาค ที่จะต้องไปดำเนินการอบรมในโครงการที่ 4
   4.   อบรมบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้าน website เครือข่ายระบบงานสารสนเทศของ ศนจ. หลักสูตรการติดตั้งระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ  (ดำเนินการโดย ศนอ. รูปแบบการอบรม Onsite Training) เป็นการไปอบรมให้ถึง ศนจ.
   5 อบรมหลักสูตรผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลด้วย SQL Server ขั้นสูง
   6 อบรมการพัฒนาโปรแกรมขั้นสูงด้วย ASP.NET
   7 อบรมหลักสูตรระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   8 อบรมหลักสูตรการใช้ระบบฐานข้อมูลประชากรวัยแรงงานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)
   9 อบรมหลักสูตรการใช้ระบบคลังข้อสอบ
   10 อบรมโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ
   11 จัดอบรมโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

   โครงการที่ 5-11 ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่า จะอบรมใครบ้าง และใครเป็นผู้อบรม

คำสำคัญ (Tags): #พัฒนาบุคลากร ict
หมายเลขบันทึก: 92636เขียนเมื่อ 26 เมษายน 2007 13:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 มิถุนายน 2012 14:24 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)
วางแผนการพัฒนาบุคลากร

    เริ่มนั่งลำดับเหตุการณ์ว่า จะทำอย่างไรกับโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร กศน. โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีกรอบความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 3 ประการ คือ

 1. กลุ่มเป้าหมาย ต้องวิเคราะห์ว่า กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร โดยวิเคราะห์มาจากเป้าหมายการพัฒนา ICT ของ กศน. ว่าต้องการอะไร และเมทื่อต้องการให้เกิดผลตามเป้าหมาย ใครจะเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง และผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง จะต้องทำอะไรบ้าง สิ่งที่เขาต้องทำนั้น จะต้องมีความสามารถอะไรบ้าง และปัจจุบันเขามีความสามารถในเรื่องนั้นหรือไม่ ยังขาดอะไรบ้าง  จึงจะลงมาสู่คำตอบว่า จะต้องพัฒนาอะไร กับใครบ้าง เพื่อให้เขามีความสามารถตามที่ต้องการ
 2. วิธีการ เมื่อทราว่า จะต้องพัฒนาใครบ้าง ในเรื่องอะไร ก็มาถึงคำถามต่อมาว่า วิธรการพัฒนาทำอย่างไร โดยต้องคิด 2 องค์ประกอบหลักๆ คือ หลักการเรียนรู้ และ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งจะสัมพันธ์กับจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา เมื่อนำมาสัมพันธ์กัน ก็ต้องหาค่าที่เหมาะสมในการกำหนดรูปแบบที่การพัฒนา ที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดศักยภาพที่จะสามารถำแฒนางานได้ตามที่ต้องการ จึงมาสู่คำตอบว่า รูปแบบการพัฒนาบุคลากร ควรทำอย่างไร จึงจะเกิดประสิทธิภาพ (ประสิทธิผล โดยใช้ปัจจัยน้อยที่สุด)
 3. เมื่อไร เป็นเรื่องที่ต้องคิดหนัก เพราะเหลือเวลาอีกไม่มากในการใช้งบประมาณ (แต่ยังมีอีกมาก สำหรับเวลาในการพัฒนา ที่ไม่ต้องใช้งบประมาณ) เพราะเมื่อพิจารณาแล้ว จะพบว่า มีกิจกรรมเต็มไปหนด สำหรับคณะ ICT เพราะไม่ว่าจะพัฒนาเรื่อง ก็จะพบแต่กลุ่มซ้ำๆ ตลอดเวลา

ปีนี้น่าจะมีการพัฒนาบุคลากร เรื่องอะไรบ้าง

 1. การพัฒนาบุลากรเรื่องที่บังคับทำ  ที่ต้องระบุว่าบังคับทำ เพราะเป็นโครงการที่กำหนดมาแล้วจากส่วนกลาง คือ
          1.1 อบรมบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้าน website เครือข่ายระบบงานสารสนเทศของ ศนจ. หลักสูตรการติดตั้งระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ 
          1.2 อบรมความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากร ศนอ. (ของกลุ่มอำนวยการ)
          1.3 อบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน เรื่องการผลิตสื่อ e-Book ด้วยโปรแกร Flip Publisher ซึ่งได้อบรมไปแล้ว
          1.4 อบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ครั้งที่ 2 ซึ่งยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
 2. การพัฒนาบุคลากร ที่ไม่ได้ระบุชัดเจน เป็นเรื่องที่เปิดกว้างให้คิดว่า จะอบรมอะไรเท่าที่คิดไว้คือ
          2.1 การอบรมบุคลากรในการผลิตสื่อ e-Learning โดยจะใช้งบประมาณจากสถาบันการศึกษาทางไกล ซึ่งยังไม่ไดจัดสรรมาให้
          2.2 อบรมการสร้าง School Website ของ ศบอ. ซึ่งเป็นนโยบายของ ผอ. ที่ต้องการให้ทุก ศบอ. มี Website ของตัวเอง ยังไม่รู้ว่าจะใช้งบอะไร
          2.3 อบรมสร้าง website ของห้องสมุดประชาชน ซึ่งเป็นนโยบาย อีกเช่นกัน
          2.4 อบรมการใช้งวานระบบ e-Learning และสร้างสื่อในระบบ e-Learning (น่าจะใช้งบประมาณในโครงการของ ศนอ. ที่จัดสรรให้งานสารสนเทศ)

นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องอีก ซึ่งอาจจะต้องมีการประชุมเชิงปฏิบัติงานเพื่อพัฒาบุคลากรให้มีความสามารถในการวิจัยเกี่ยวกับ ICT

    คิดไปเยอะแยะ แล้วจะไหวไหมเนี่ย

มีรายละเอียดการอบรมไหมครับ ว่า จะอบรมอะไรเมื่อไร

อยากอบรมลำดับที่ 4-11 เลยครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท