โครงการต่างๆ เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากการประชุมที่ส่วนกลางเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยสรุปโครงการที่งานสารสนเทศต้องรับผิดชอบ มีดังนี้
  1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2550 เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรค์ จากสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนในชื่อ  "โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสาสนเทศ และการสื่อสาร" โดยมีกิจกรรมที่มอบให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการ 3 กิจกรรม คือ
         1.1 จ้างบุคลากรภายนอกปฏิบัติหน้าที่ด้านระบบเครือข่ายระบบงานบนเวบ (Web Application) และ วิทยากร ซึ่งกิจกรรมนี้ ได้ประสานงานกับงานพัสดุ ศนอ. เป็นผู้ดำเนินการจัดจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงาน
         1.2  การฝึกอบรมบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านเวบไซต์ เครือข่าย และระบงานสารสนเทศของ ศนจ. หลักสูตรการติดตั้งระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ (Onsite Training) เป็นกิจกรรมที่คัดเลือกผู้แทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 5 คน เข้ารับการอบรมเป็นแม่ไก่ ต่อจากนั้นคณะแม่ไก่ จะต้องเดินทางไปอบรมให้กับบุคลากรของจังหวัดทั้ง 19 จังหวัด ในลักษณะ Onsite Training เกี่ยวกับการติดตั้ง web Server  ระบบ Security และ Web Application ของระบบงานที่ ศนจ. จำเป็นต้องใช้งานผ่านทาง Internet 
         1.3 การวิจัยและพัฒนาด้าน ICT กับ การศึกษานอกระบบ เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการร่วมกันทั้ง 5 ภาค ในการศึกษา และพัฒนางานด้าน ICT ในลักษณะของ Participatory Action Research โดยการดำเนินงานโครงการ จะดำเนินการในรูปแบบเดียวกัน แต่อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียด
  2. โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนออนไลน์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ ที่จัดสรรให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสนับสนุนงานด้าน ICT ของหน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะงานที่ขึ้นต้นด้วยตัว e เช่น e-Learning e-Training e-Book e-Library e-Filing e-Service  e-Survey e-School

   ดังนั้น ถ้าดูโครงการทั้งหมดที่จะดเเนนการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ของ กศน. ทั้งในส่วนที่ภาค และจังหวัดรับผิดชอบ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงการเกี่ยวกับการอบรมเพียบ ไม่รู้ว่าเวลาที่เหลือจะทันหรือเปล่า มีโครงการอบรมต่างๆ ดังนี้
   1. อบรมเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศของ ศบอ. หลักสูตรซ่อมบำรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ (อบรมที่ ITED ศนจ. นครราชสีมา)
    2. อบรมพนักงานราชการ หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (อบรมที่ ITED ศนจ. นครราชสีมา)
    3. อบรมวิทบยากรหลักสูตรการติดตั้งระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ (ดำเนินการอบรมแม่ไก่ โดย สำนักฯ)  ผู้เข้าอบรมคือตัวแทนของภาค ที่จะต้องไปดำเนินการอบรมในโครงการที่ 4
   4.   อบรมบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้าน website เครือข่ายระบบงานสารสนเทศของ ศนจ. หลักสูตรการติดตั้งระบบงานเพื่อการบริหารจัดการ  (ดำเนินการโดย ศนอ. รูปแบบการอบรม Onsite Training) เป็นการไปอบรมให้ถึง ศนจ.
   5 อบรมหลักสูตรผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลด้วย SQL Server ขั้นสูง
   6 อบรมการพัฒนาโปรแกรมขั้นสูงด้วย ASP.NET
   7 อบรมหลักสูตรระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   8 อบรมหลักสูตรการใช้ระบบฐานข้อมูลประชากรวัยแรงงานสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin)
   9 อบรมหลักสูตรการใช้ระบบคลังข้อสอบ
   10 อบรมโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ
   11 จัดอบรมโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น

   โครงการที่ 5-11 ยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่า จะอบรมใครบ้าง และใครเป็นผู้อบรม