KM แบบเน้น IT

KM แบบเน้น IT

         นพ. พินิจ  ฟ้าอำนวยผล ([email protected][email protected]) และคณะ   ดำเนินการสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารคุณภาพ (Health Information System Development Office) ภายใต้ สวรส.   โดยได้รับเงินสนับสนุนจาก สสส.   ดูรายละเอียดได้ที่ www.hiso.or.th

         เน้นที่ระบบเครือข่าย,   ผู้ผลิต,   ผู้ใช้,   ข้อมูลข่าวสาร (ด้านสุขภาพ) และเน้นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   หวังว่าจะส่งผลให้ข้อมูล (data) มีคุณภาพสูงขึ้น

         ในกรณีเช่นนี้ตัว data จะอยู่ในสภาพ electronic database   จึงสามารถทำ KM โดยใช้ IT ได้   โดยเฉพาะการทำ data mining  ซึ่งทีมของ รศ. ดร. อัศนีย์  ก่อตระกูล ([email protected][email protected]) มีความสนใจ   ต้องการลูกค้าที่จะมาบอกความต้องการพร้อมมี data ที่ดีอยู่ในมือ   ดร. อัศนีย์มีลูกศิษย์ปริญญาเอก - โท อยู่ 20 คน  เป็นมือเขียนโปรแกรม   ที่ขาดคือลูกค้าผู้ตั้งคำถาม

         สคส. จึงช่วยทำหน้าที่เป็น "พ่อสื่อ - แม่ชัก" ให้ 2 กลุ่มนี้ได้รู้จักกันครับ  

วิจารณ์  พานิช
 30 พ.ย.48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)