เวทีวิชาการหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน (ตอนที่ ๑๘)

  กิจกรรมที่ดำเนินการ

 1.เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ลำปาง 2.การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบสุญจร

3.การเยี่ยมชมพื้นที่ตำบลในคลองของทีมวิจัย 4.การเข้าร่วมการประชุมสามัญของหมู่ที่ 3

ผลจาการทำกิจกรรม

จากป้ายประกาศคนหายกลายเป็นป้ายประชาสัมพันธ์

กองทุนหมู่บ้านต่อยอดเป็นธนาคารหมู่บ้าน

เอกสารเต็มตะกร้ากับคนเตรียมงานหมดสภาพ

สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

1.  ทำความเข้าใจกับเครือข่ายกองทุนระดับตำบล กองทุนหมู่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.  ค้นหาเป้าหมายของคณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุน

3.  วิเคราะห์ความพร้อมในการพัฒนากองทุนแบ่งได้ ๓ ระดับ

-  กองทุนที่มีความพร้อมในการพัฒนา

-  กองทุนที่พร้อมจะตามการพัฒนา

-  กองทุนที่ไม่พร้อมจะพัฒนา

กิจกรรมที่จะดำเนินการต่อ

1.  ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการความรู้สู่คณะกรรมการ   และสมาชิกในแต่ละกองทุน

-  ใช้แผ่นพับประชาสัมพันธ์

-  ใช้สื่อวีดิทัศน์

-  ใช้สื่อบุคคล

กิจกรรมที่จะดำเนินการต่อในระดับเครือข่าย

-  จัดเวทีการแลกเปลี่ยนความรู้ -  ศึกษาดูงานกับ best practice -  ดำเนินการพัฒนา -  การถอดบทเรียนในระดับเครือข่าย

กิจกรรมที่ดำเนินการต่อระดับกองทุน

-  จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -  ทำการพัฒนาตามความต้องการของกองทุน

กิจกรรมที่ดำเนินการต่อระดับสมาชิก

-  จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ -  สร้างวินัยทางการเงิน โดยการทำบัญชีรับ - จ่าย

ความหลากหลายของตำบลในคลองบางปลากด

องค์กรการเงินชุมชน

กองทุนหมู่บ้าน มี กองทุนหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10

สัจจะวันละ 1 บาท กองทุนหมู่ที่ 3 กองทุนสวัสดิการ กองทุนหมู่ที่ 2

ธนาคารหมู่บ้าน กองทุนหมู่ที่ 13

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)