GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

บทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียน

บทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.เพื่อศึกษาบทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพท.นธ.2 ตามทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียน

2.เพื่อเปรียบเทียบบทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพท.นธ.2 ตามทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียน โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์

3.เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการส่งเสริมการวิจัยในช้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพท.นธ.2 ตามทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียน

ผลการวิจัยจะแจ้งให้ทราบต่อไปน่ะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 9201
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 3
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (3)

เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจทีเดียว จะได้ทราบบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนว่าสนับสนุนส่งเสริมเกียวกับการวิจัยในชั้นเรียนมากน้อยเพียงใด ผลการวิจัยน่าจะทำให้ผู้บริหารกลับมาเห็นความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ส่งผลต่อการเพิ่มขวัญกำลังใจของครูมากยิ่งขึ้น

เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ ทำให้ผู้บริหารและครูให้ความสนใจเกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง