บทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียน

บทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.เพื่อศึกษาบทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพท.นธ.2 ตามทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียน

2.เพื่อเปรียบเทียบบทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพท.นธ.2 ตามทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียน โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์

3.เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการส่งเสริมการวิจัยในช้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพท.นธ.2 ตามทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียน

ผลการวิจัยจะแจ้งให้ทราบต่อไปน่ะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยความเห็น (3)

รุสนีย์
IP: xxx.129.17.170
เขียนเมื่อ 

เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจทีเดียว จะได้ทราบบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนว่าสนับสนุนส่งเสริมเกียวกับการวิจัยในชั้นเรียนมากน้อยเพียงใด ผลการวิจัยน่าจะทำให้ผู้บริหารกลับมาเห็นความสำคัญของการวิจัยในชั้นเรียน ส่งผลต่อการเพิ่มขวัญกำลังใจของครูมากยิ่งขึ้น

เกวลิน
IP: xxx.113.76.71
เขียนเมื่อ 

เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ ทำให้ผู้บริหารและครูให้ความสนใจเกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

สุเพ็ญศรี ปรัชญาวาทิน
IP: xxx.53.57.243
เขียนเมื่อ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง