วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.เพื่อศึกษาบทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพท.นธ.2 ตามทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียน

2.เพื่อเปรียบเทียบบทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพท.นธ.2 ตามทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียน โดยจำแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์

3.เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทการส่งเสริมการวิจัยในช้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพท.นธ.2 ตามทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียน

ผลการวิจัยจะแจ้งให้ทราบต่อไปน่ะครับ