การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research- Based Instruction )

             ๑.ความหมาย  เป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ คิดค้นหาคำตอบ และตัดสินใจในการเรียนรู้ของตนเอง

             ๒.หลักการ   จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และเรียนตามศักยภาพของตนเอง

                                กระบวนการวิจัย ประกอบด้วย ๑)การกำหนดปัญหา ๒)การตั้งสมมติฐาน

                                ๓)การเก็บรวบรวมข้อมูล ๔)การวิเคราะห์ข้อมูล ๕)การสรุปผล

             ๓.แนวทาง    มี ๔ แนวทาง

                                  ๓.๑ ผู้สอนใช้ผลการวิจัยในการเรียนการสอน

                                  ๓.๒ ผู้เรียนใช้ผลการวิจัยในการเรียนรู้

                                  ๓.๓ ผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน

                                  ๔.๔ ผู้เรียนใช้กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้