วันนี้ทางคณะสหเวชศาสตร์ (บ้านหลังที่ 2 ของทุกคนในคณะ) ได้มีกิจกรรมบ้านสวย ด้วยสองมือนิสิต โดยใช้เวลาหลังจากเลิกเรียนมาช่วยกันปรับปรุงต้นไม้สีเขียวในคณะฯ ให้ดูสวยงาม ปรับเปลี่ยนต้นไม้ภายในอาคารใหม่ เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนา 5 ส. อย่างยั่งยืน ที่ช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และผมได้เก็บภาพน้อง ๆ นิสิตมาฝากครับ

  บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ