เวทีวิชาการหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน (ตอนที่ ๑๖)

สมุทรปราการ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1.  เพื่อใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเครือข่ายกองทุนตำบลในคลองบางปลากด ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งในระดับเครือข่าย ระดับกองทุน และระดับสมาชิก
2.  เพื่อสร้างและพัฒนาทีมงาน การจัดการความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย คุณอำนวย(ผู้อำนวยการเรียนรู้) และคุณกิจ (ผู้ปฏิบัติการจัดการความรู้) ให้มีความสามารถในการสร้างให้เกิดการจัดการความรู้ทั้งในระดับเครือข่าย ระดับกองทุน และระดับสมาชิก

3.  เพื่อศึกษาแนวทาง วิธีการ ทักษะความรู้ที่จำเป็นของหน่วยงานสนับสนุนในการช่วยเสริมสร้างการทำงานและการเรียนรู้ทั้งในระดับเครือข่าย ระดับกองทุน และระดับสมาชิก

4.  เพื่อถอดบทเรียนจากกระบวนการจัดการความรู้และนำเสนอผลของการจัดการความรู้ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเครือข่ายกองทุนตำบลในคลองบางปลากดและขยายผลสู่เครือข่ายกองทุนใกล้เคียง

การเริ่มต้นทำงานวิจัย

1.เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจโดยให้อาจารย์ภีมเป็นพี่เลี้ยงให้ก่อนในการทำความเข้าใจครั้งที่ 1 2.ซักถามในประเด็นต่าง ๆ ก่อนที่จะเริ่มงานวิจัย

3.ค้นหาเป้าหมายร่วมกันทั้งในระดับเครือข่ายและระดับกองทุน

เป้าหมายการจัดการความรู้ระดับเครือข่าย

1.  สร้างและพัฒนาทีมจัดการความรู้

2.  คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจ โครงสร้างการบริหารจัดการเครือข่าย และสามารถบริหารจัดการกองทุนต่างๆ ภายในเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

3.  คณะกรรมการมีทักษะในการวางแผนอธิบาย ปฏิบัติให้ชุมชนอื่นเกิดความเข้าใจและเอื้ออำนวยให้กับกองทุนอื่น

4.  เครือข่ายสามารถเชื่อมโยงการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด สร้างและพัฒนาทีมจัดการความรู้

-คณะกรรมการเครือข่ายระดับตำบลซึ่งเป็นตัวแทนกองทุนทำหน้าที่เป็นคุณอำนวย

-คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านรับนโยบายและวิธีการดำเนินงานร่วมกับตัวแทนกองทุนที่เป็นคณะกรรมการกองทุน

คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจ โครงสร้างการบริหารจัดการเครือข่าย และสามารถบริหารจัดการกองทุนต่างๆ ภายในเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

-เมื่อมีการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายครั้งใหม่ มีการจัดแบ่งโครงสร้างของหน้าที่ตามความสามารถของแต่ละบุคคล
คณะกรรมการมีทักษะในการวางแผน อธิบาย และการปฏิบัติให้ชุมชนอื่นเกิดความเข้าใจและเอื้ออำนวยให้กับกองทุนอื่น

-เมื่อได้เงินสนับสนุนเครือข่ายให้นำมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งเรื่องเอกสาร และค่าใช้จ่ายในการประชุม

-ทุกเดือนต้องจัดประชุมแต่จะเลือกเวลาสะดวกไม่เจาะจงวันใดวันหนึ่งตายตัว

เครือข่ายสามารถเชื่อมโยงการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

-จัดทำโครงการของบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย

-ขอความร่วมมือจากหน่วยงานสนับสนุนในการตัดสินกองทุนดีเด่น

-ขอความร่วมมือในการออกหนังสือราชการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)