เวทีวิชาการหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน (ตอนที่ ๑๔)

เป้าหมายของเครือข่ายที่ต้องการ คือ

1.  กองทุนเพื่อจัดสวัสดิการ มาเป็นอันดับแรก ได้จัดไปศึกษาดูงานที่ตำบลน้ำขาว เมื่อวันที่ 1 กันยายน และกลับมากำหนดรูปแบบ และเริ่มประชาสัมพันธ์เรื่องนี้เพื่อรับสมัครสมาชิกไปตามเวทีสัญจรของแต่ละหมู่บ้าน ก่อให้เกิดคำถามว่า กองทุนที่มีรูปแบบที่ชัดเจนเป็นอย่างไร และจะพัฒนา จัดการอย่างไร เป็นคำถามที่กะหรอยังหนักใจอยู่ ซึ่งตอนนี้ตั้งกองทุนสวัสดิการได้แล้ว แต่ยังไม่น่าใจว่าจะรอดหรือเปล่าก็อยู่ในช่วงของการดำเนินการกันอยู่

2. จะพัฒนาประสิทธิภาพของกองทุนหมู่บ้านที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น โดยแกนนำก็พยายามที่จะเข้าร่วมทุกเวทีที่เกี่ยวข้อง เช่น มชช.มาตรฐานงานชุมชนก็เข้าร่วมด้วย  นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มด้วยกันเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ข้อค้นพบเบื้องต้น

หัวปลาระดับเครือข่าย คือ กองทุนสวัสดิการของชุมชน ตั้งสถาบันการเงินชุมชนเพื่อเกิดการบูรณาการทางการเงินของแต่ละหมู่บ้าน เช่น บางหมู่บ้านสมาชิกน้อยก็ได้เงิน 1 ล้านบาท หมู่บ้านที่มีสมาชิกมากก็ 1 ล้านบาทซึ่งตรงนี้เราจะบูรณาการอย่างไรให้มาใช้ประโยชน์ในชุมชนให้ได้

ข้อค้นพบเรื่องของรูปแบบการจัดการของเครือข่ายพบว่าวิธีการคือ

1)จะใช้รูปแบบของการประชุมเครือข่าย การบริหารงานแบบเครือข่าย

2)มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือน

3)ตั้งเป้าไว้ว่าจะบริหารเครือข่ายแบบไหน เช่นยึดแบบของ พช.เป็นตัวตั้งและประบให้สอดคล้องกับการทำงานของกะหรอ

เป้าหมายของระดับเครือข่ายตอนนี้ที่ทำอยู่แล้วคือกองทุนสวัสดิการอย่างที่กล่าวข้างต้น อีกเป้าคือเรื่องของการจัดตั้งสถาบันการเงิน จะทำอย่างไร ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น รูปแบบและวิธีการของกองทุนหมู่บ้าน รูปแบบของการจัดการก็ยังอยู่ในรูปของการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน มีคณะกรรมการ มีการจัดประชุมในแต่ละเดือน ในแต่ละเดือนก็จะหยิบยกปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานปกติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและช่วยกันบอกไป
ถัดมาคือแต่ละกองทุนหมู่บ้านได้ทำตารางอิสรภาพของตนเอง ตอนนี้อยู่ในช่วงของการทบทวนการประเมินตนเอง

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)