ความเห็น 6849

บทบาทการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของครูและผู้บริหารโรงเรียน

เกวลิน
IP: xxx.113.76.71
เขียนเมื่อ 

เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจ ทำให้ผู้บริหารและครูให้ความสนใจเกี่ยวกับงานวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งจะส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ