หลักประกันสุขภาพ

prap
กลยุทธการลงทะเบียน
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ครอบคลุม เพื่อให้เกิดสิทธิรับบริการสาธารณสุขตามการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้น ควรสนองความต้องการของผู้มีสิทธิให้มากที่สุด และในขณะเดียวกันต้องไม่ส่งผลกระทบต่อระบบการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักในการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีประเด็นที่ควรยึดถือเป็นหลักการดังนี้ 1.       การขอลงทะเบียนของผู้มีสิทธินี้ เป็นสิทธิที่ได้กำหนดเป็นกฎหมายโดย พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มีมาตราที่เกี่ยวข้องคือ มาตรา 6 มาตรา 7  และมาตรา 8
          มาตรา 6 บุคคลใดประสงค์จะใช้สิทธิตามมาตรา 5 ให้ยื่นคำขอลงทะเบียนต่อสำนักงานหรือหน่วยงานที่สำนักงานกำหนด เพื่อเลือกหน่วยบริการ เป็นหน่วยบริการประจำ           การขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ การขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำและหน้าที่ของหน่วยบริการประจำที่พึงมีต่อผู้รับบริการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด โดยคำนึงถึงความสะดวกและความจำเป็นของบุคคลเป็นสำคัญ           ในกรณีที่บุคคลใดมีสิทธิเลือกหน่วยบริการเป็นอย่างอื่นตามหลักเกณฑ์การได้รับสวัสดิการหรือตามสิทธิที่บุคคลนั้นได้รับอยู่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งอื่นใด ให้การใช้สิทธิเข้ารับการบริการสาธารณสุข ในหน่วยบริการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ การได้รับสวัสดิการหรือสิทธิของบุคคลนั้น
          มาตรา 7 บุคคลที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ให้ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขได้จากหน่วยบริการประจำของตนหรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง หรือจากหน่วยบริการอื่นที่หน่วยบริการประจำของตนหรือเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องส่งต่อ เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสมควร หรือกรณีอุบัติเหตุหรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้บุคคลนั้นมีสิทธิเข้ารับบริการจากสถานบริการอื่นได้ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมกำหนด โดยคำนึงถึงความสะดวกและความจำเป็นของผู้ใช้สิทธิรับบริการ และให้สถานบริการที่ให้บริการนั้นมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายจากกองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด
          มาตรา 8 ผู้ซึ่งมีสิทธิตามมาตรา 5 ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตามมาตรา 6 อาจเข้ารับบริการครั้งแรกที่หน่วยบริการใดก็ได้ และให้หน่วยบริการที่ให้บริการแก่บุคคลดังกล่าวจัดให้บุคคลนั้นลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำตามมาตรา 6 และแจ้งสำนักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่ให้บริการ โดยหน่วยบริการดังกล่าวมีสิทธิรับค่าใช้จ่ายสำหรับการให้บริการครั้งนั้นจากกองทุนตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด
  2.       การเลือกหน่วยบริการประจำ ควรเป็นหน่วยบริการที่ใกล้บ้านใกล้ใจ โดยคำนึงถึงความสะดวกและความจำเป็นในการเดินทางของผู้มีสิทธิ 3.       ให้ความสำคัญเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค นำเรื่องการรักษาพยาบาล 4.       สนับสนุนให้ประชาชนไปใช้บริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อน กลยุทธ์ในการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ครอบคลุม 1.       เน้นจริยธรรม ( Ethics) -          เสริมสร้างจริยธรรมในการลงทะเบียนตามที่อยู่อาศัยจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน -          ไม่ให้ใช้นโยบายการปูพรมเพื่อให้เกิดความครอบคลุม เนื่องจากเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาการขึ้นทะเบียน 2.       ทำงานเชิงรุก ( Survey) -          สำรวจข้อมูลประชาชนที่ยังมีสิทธิว่าง ว่ายังอยู่ในพื้นที่จริงหรือไม่ 3.       พิสูจน์สิทธิ UC (Verification) -          สอบถามและตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์ทำงานว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิประกันสุขภาพจากกองทุนอื่นจริง 4.       ต้องให้มีการขึ้นทะเบียน ( Registration) -          ดำเนินการลงทะเบียนผู้มีสิทธิตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักประกันสุขภาพ

คำสำคัญ (Tags)#กลยุทธ

หมายเลขบันทึก: 91370, เขียน: 20 Apr 2007 @ 10:57 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 11:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)